دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علی کیوانلوشهرستانکی، ۱۴۰۰

اثر تعدیلی دوگانگی نقش مدیرعامل بر رابطه بین تنوع و عملکرد شرکت

چکیده تعیین اثر تعدیلی دوگانگی نقش مدیرعامل بر رابطه¬ی بین تنوع و عملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. شرکت¬های مختلف سیاست¬ها و روش¬های متفاوتی در رابطه با مواردی هم¬چون چیدمان ساختار سازمانی، نحوه اجرای عملیات، ارزیابی وضعیت و عملکرد سازمان و گزارشگری مالی و مدیریتی در راستای نیل به اهداف¬شان دارند. که روش¬های اجرای این سیاست¬ها، می¬تواند شامل نوع محصولات و استراتژی شرکت¬ برای رقابت شامل تمایز یا رهبری هزینه¬ها گردد. در این پژوهش برای تنوع از تنوع در محصول و تنوع جغرافیایی استفاده شده است. این پژوهش برای یک دوره¬ی 5 ساله در سال¬های 91 تا 95 و در 153 شرکت بورسی انجام شد. در این پژوهش فرصت رشد، اهرم مالی و اندازه-ی شرکت نیز به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است.¬ اطلاعات نمونه¬ی شرکت‌های مورد مطالعه پس از بررسی در دسترس بودن اطلاعات آن¬ها با جمع‌آوری به کمک نرم¬افزار اکسل طبقه‌بندی و به کمک نرم‌افزار ایویوز مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند. نتایج پژوهش نشان داد؛¬ که بین تنوع و عملکرد شرکت رابطه¬ی مثبت وجود داشته و این رابطه معنادار نیز می¬باشد. تنوع محصول از طریق برآورده نمودن بعد تولید از ابعاد اجتماعی در واقع باعث می¬شود که مصرف¬کنندگان به این برند وفادارتر شده و این موضوع می¬تواند بر عملکرد شرکت تاثیری مثبت داشته باشد و از طرفی تنوع جغرافیایی نیز از طریق گستردگی محصول در مناطق جغرافیایی بیشتر باعث شناخته¬تر شدن برند و از طرفی بازار¬ها بیشتر و متنوع¬تر شده که این موضوع نیز می¬تواند بر عملکرد شرکت¬ها تاثیر مثبتی داشته باشد. هم¬چنین دوگانگی نقش مدیرعامل ارتباط بین تنوع و عملکرد شرکت را تعدیل می¬کند، و ارتباط نیز مثبت و معنادار می¬باشد. با توجه به این-که دوگانگی به عنوان یک عامل نظارتی و حاکمیت شرکتی مطلوب محسوب می¬گردد بنابراین این موضوع می¬تواند اثر بین تنوع و عملکرد را به¬گونه¬ای مثبت تعدیل نماید. واژه¬های کلیدی؛¬تعدیلی دوگانگی نقش مدیرعامل¬- تنوع در محصول-¬تنوع جغرافیایی¬-¬عملکرد شرکت

کلیدواژه‌ها: واژه‌های کلیدی؛‌تعدیلی دوگانگی نقش مدیرعامل‌- تنوع در محصول-‌تنوع جغرافیایی‌-‌عملکرد شرکت

M.A. Thesis:

he moderating effect of CEO duality on the relationship between diversification and firm performance

Abstract The main purpose of this study is to determine the moderating effect of duality of CEO role on the relationship between diversity and company performance in Tehran Stock Exchange. Different companies have different policies and methods in relation to issues such as organizational structure, how to perform operations, assess the status and performance of the organization and financial and managerial reporting in order to achieve their goals. The methods of implementing these policies can include the type of products and the company's strategy for competition, including differentiation or cost management. In this research, product diversity and geographical diversity have been used for diversity. This research was conducted for a period of 5 years in the years 2012 to 2016 in 153 listed companies. In this study, growth opportunity, financial leverage and company size have also been used as control variables. Sample data of the studied companies were analyzed by analyzing their availability by classifying them using Excel software and analyzing them using Ives software. The results showed; There is a positive relationship between diversity and company performance and this relationship is also significant. Product diversity by satisfying the production dimension of social dimensions actually makes consumers more loyal to this brand and this issue can have a positive effect on the company's performance, and on the other hand, geographical diversity through product expansion in more geographical areas makes it better known. Brand and on the other hand markets have become more and more diverse, which can also have a positive impact on the performance of companies. The duality of the CEO role also moderates the relationship between diversity and company performance, and the relationship is positive and meaningful. Given that duality is considered as a desirable regulatory factor and corporate governance, so this issue can moderate the effect between diversity and performance in a positive way. Keywords: Adjusting the duality of CEO role - Product diversity - Geographical diversity - Company performance

Keywords: Keywords: Adjusting the duality of CEO role - Product diversity - Geographical diversity - Company p