دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زینب ادیب، ۱۴۰۰

مسئولیت پذیری اجتماعی، رقابت پذیری و ارزش شرکت

چکیده تئوری مشروعیت بیان میکند که میان شرکتها و جامعهای که شرکتها در آن فعالیت میکنند قراردادی اجتماعی وجود دارد. لذا انتظار میرود ایفای مسئولیتاجتماعی شرکتها، ارزش شرکتها را تحت تاثیر قرار دهد. هدف اصلی این پژوهش، تعیین رابطهی بین مسئولیتپذیری اجتماعی، رقابتپذیری و ارزش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. این پژوهش برای در یک دورهی 5ساله شامل سالهای 93 تا 97انجام شد. در این پژوهش اهرم مالی و اندازهی شرکت نیز به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است. اطلاعات نمونهی شرکتهای مورد مطالعه پس از بررسی در دسترس بودن اطلاعات آنها با جمعآوری به کمک نرمافزار اکسل طبقهبندی و به کمک نرمافزار ایویوز مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند. نتایج پژوهش نشان داد؛ مسئولیتپذیری اجتماعی و ارزش شرکت رابطهی مثبت وجود داشته و این رابطه معنادار نیز می- باشد. در عصر حاضر شرکتها یافتهاند، که پرداختن به موضوع مسئولیتپذیری اجتماعی باعث ایجاد منافع اقتصادی شده و از این طریق ضمن آنکه باعث بهبود عملکرد شرکتها میگردد، ارزش اجتماعی و بهتبع آن ارزش اقتصادی بیشتری نیز برای شرکتها ایجاد میگردد. همچنین بین مسئولیتپذیری اجتماعی و رقابتپذیری رابطهی مثبت وجود داشته و این رابطه معنادار نیز میباشد. امروزه یکی از معیارهایی که شرکتها برای رقابت با یکدیگر از آن استفاده مینمایند، بحث مسئولیتپذیری اجتماعی است، خریداران به سمت شرکتهایی میروند که به این مهم توجه دارند، دریافت کنندگان خدمات به سمت شرکتهایی میروند که مسئولیتپذیری اجتماعی را بیشتر مورد توجه قرار میدهند، چرا که این موضوع میتواند در بلندمدت ضمن ایجاد ارزش برای کل جامعه برای خریداران و دریافت کنندگان خدمات نیز ارزش ایجاد نماید. واژههای کلیدی؛ مسئولیتپذیری اجتماعی- رقابتپذیری - ارزش شرکت

کلیدواژه‌ها: واژههای کلیدی؛ مسئولیتپذیری اجتماعی- رقابتپذیری - ارزش شرکت

M.A. Thesis:

orporate Social Responsibility, Competition, and Firm Value

Abstract The theory of legitimacy states that there is a social contract between companies and the society in which companies operate. Therefore, it is expected that fulfilling the social responsibility of companies will affect the value of companies. The main purpose of this study is to determine the relationship between social responsibility, competitiveness and value of participation in the Tehran Stock Exchange. This research was conducted for a period of 5 years, including the years 2014 to 2018. In this research, financial leverage and company size have also been used as a control variable. Sample data of the studied companies were analyzed by analyzing their availability by classifying them using Excel software and analyzing them using Ives software. The research results showed; There is a positive relationship between social responsibility and company value and this relationship is also significant. In the present era, companies have found that addressing the issue of social responsibility creates economic benefits and thus, while improving the performance of companies, social value and consequently more economic value is created for companies. There is also a positive relationship between social responsibility and competitiveness and this relationship is also significant. Today, one of the criteria that companies use to compete with each other is the issue of social responsibility, buyers go to companies that pay attention to this important, service recipients go to companies that pay more attention to social responsibility, why? This issue can create value for buyers and recipients of services in the long run while creating value for the whole community. Keywords; Social responsibility - competitiveness - company value

Keywords: Keywords; Social responsibility - competitiveness - company value