دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مطهره ملوندی، ۱۴۰۰

تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی با نقش میانجی مدیریت منابع انسانی سبز و نتایج زیست محیطی

چکیده هدف این پژوهش تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی با نقش میانجی مدیریت منابع انسانی سبز و نتایج زیست محیطی می¬باشد. این پژوهش از نظر هدف جزء پژوهش¬های کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی-پیمایشی ازنوع علی می باشد. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه مدیران و کارشناسان کابل خودرو به تعداد 210 نفر می باشد که تعداد 113 نفر براساس جدول مورگان (1972) به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه تحقیق در بین آنها توزیع گردید. جهت جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای ومیدانی استفاده شده است. ابزار گردآوری داده¬ها پرسشنامه برگرفته از مطالعه گارسیا و همکاران (2021) می باشد. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای محاسبه شد. ¬روایی محتوا پرسشنامه توسط اساتید متخصص مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه وتحلیل آماری از روش تحلیل عاملی با استفاده از نرم افزار SPSSنسخه 19 و روش مدل ساختاری با نرم افزار PLS استفاده گردید. نتایج نشان داد مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی با نقش میانجی مدیریت منابع انسانی سبز و نتایج زیست محیطی تاثیر معناداری دارد. کلید واژه: مسئولیت اجتماعی شرکت ، عملکرد مالی ، مدیریت منابع انسانی سبز ، نتایج زیست محیطی

کلیدواژه‌ها: کلید واژه: مسئولیت اجتماعی شرکت ، عملکرد مالی ، مدیریت منابع انسانی سبز ، نتایج زیست محیطی

M.A. Thesis:

The impact of corporate social responsibility on financial performance with the mediating role of green human resource management and environmental outcomes

Abstract The purpose of this study is the effect of corporate social responsibility on financial performance with the mediating role of green human resource management and environmental outcomes. This research is a part of applied research in terms of purpose and descriptive-survey in terms of causal type. The statistical population of this study includes all managers and experts of Kabul Khodro, 210 people, of whom 113 people were selected based on Morgan (1972) table by random sampling method and the research questionnaire was distributed among them. Two methods of library and field have been used to collect information. The data collection tool is a questionnaire taken from the study of Garcia et al. (2021). The reliability of the questionnaire was calculated using Cronbach's alpha coefficient for the variables. ¬The content validity of the questionnaire was approved by expert professors. For statistical analysis, factor analysis method was used using SPSS software version 19 and structural model method was used using PLS software. The results showed that corporate social responsibility has a significant effect on financial performance with the mediating role of green human resource management and environmental outcomes. Keywords: corporate social responsibility, financial performance, green human resource management, environmental outcomes

Keywords: corporate social responsibility, financial performance, green human resource management, environment