دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مریم جغتایی، ۱۴۰۰

رابطه الگو های خانواده مبدا با کیفیت زندگی و جو عاطفی خانواده های زوجین فرهنگی شهرستان سبزوار در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای توصیفی به شیوه همبستگی می باشد. هدف پژوهش، تعیین رابطه الگوهای خانواده مبدا با کیفیت زندگی و جو عاطفی خانواده های فرهنگی شهرستان سبزوار در سال 0911-0011بود. جامعه آماری این پژوهش شامل زوجین فرهنگی شهر سبزوار بود که تعداد آنها 204زوج بودو بر اساس نمونه دسترس و جدول مورگان تعداد 051زوج به عنوان نمونه پژوهش و با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمعآوری اطلاعات از پرسشنامه الگو های ارتباطی خانواده ریچی و فیتزپاتریک ( ، )0111پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی ( ، )0114مقیاس جو عاطفی خانواده هیل برن (0140؛ به نقل از سراج خرمی و صفرزاده، ، )0910استفاده گردیده است. برای تحلیل دادهها در دو سطح آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (ماتریس همبستگی، تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان، و تحلیل مسیر و به روش سلسله مراتبی) استفاده شد. نتایج نشان داد که بین الگو های خانواده مبدا با کیفیت زندگی و جو عاطفی خانواده های زوجین فرهنگی شهرستان سبزوار در سال 0911-0011رابطه وجود دارد همچنین بین الگوهای خانواده مبدأ و کیفیت زندگی خانواده های زوجین فرهنگی شهرستان سبزوار رابطه وجود دارد. و بین الگو های خانواده مبدا با جو عاطفی خانواده های زوجین فرهنگی شهرستان سبزوار رابطه وجود دارد. کلیدواژه: الگوهای خانواده مبدا - کیفیت زندگی – جو عاطفی زوجین

کلیدواژه‌ها: کلیدواژه: الگوهای خانواده مبدا - کیفیت زندگی – جو عاطفی زوجین

M.A. Thesis:

Relationship between family origin patterns and quality of life and emotional atmosphere of families of cultural couples in sabzevar in 1400-1399

The present study is a descriptive correlational research. The purpose of this study was to determine the relationship between the patterns of the family of origin and the quality of life and emotional atmosphere of cultural families in Sabzevar in 1399-1400. The statistical population of this study included cultural couples in Sabzevar, the number of which was 246 couples based on the available sample and Morgan table, 150 couples were selected as the sample of the study and using available sampling. The Ritchie and Fitzpatrick (1990) Family Patterns Communication Questionnaire, the World Health Organization Quality of Life Questionnaire (1996), and the Hillburn Family Emotional Atmosphere Scale (1964; cited by Siraj Khorami and Safarzadeh, 2012) were used to collect data. Data were used to analyze the data at two levels: descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (correlation matrix, multiple regression analysis by simultaneous method, and path analysis by hierarchical method). The results showed that there is a relationship between the patterns of the family of origin with the quality of life and emotional atmosphere of the families of cultural couples in Sabzevar in 1300-1499. Also, there is a relationship between the patterns of the family of origin and the quality of life of the families of cultural couples in Sabzevar. And there is a relationship between the patterns of the family of origin and the emotional atmosphere of the families of cultural couples in Sabzevar city. Keywords: Origin family patterns - Quality of life - Couples' emotional atmosphere

Keywords: Keywords: Origin family patterns - Quality of life - Couples' emotional atmosphere