دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمداسماعیل بزرگی، ۱۴۰۰

بررسی رابطه ساختار خانواده با بهزیستی روانشناختی و استحکام روانشناختی زوجین شاغل فرهنگی شهرستان نیشابور در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

چکیده پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازلحاظ روش گردآوری داده‌ها جزو پژوهش‌های توصیفی از نوع همبستگی بوده است که هدف آن بررسی رابطه ساختار خانواده با بهزیستی روان‌شناختی و استحکام روانشناختی زوجین شاغل فرهنگی شهرستان نیشابور در سال تحصیلی 1400-1399 که جامعه آماری این پژوهش شامل تمام زوجین شاغل در اداره آموزش‌وپرورش شهرستان نیشابور به تعداد 450 زوج بود. نمونه آماری این پژوهش تعداد 207 زوج با استفاده از جدول مورگان به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات این پژوهش از پرسشنامه ساختار خانواده (انطباق‌پذیری خانواده و همبستگی) اول سون، پوتنر ولوی (1985)، پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف (1989) و آزمون استحکام روانی کیامرثی، نجاریان و مهرابی زاده هنرمند (1377) استفاده شد. نتایج با استفاده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره نشان داد که بین ساختار خانواده با بهزیستی روانشناختی و استحکام روانشناختی زوجین شاغل فرهنگی شهرستان نیشابور در سال تحصیلی 1400-1399 رابطه وجود دارد (05/0p< ) کلیدواژه: ساختار خانواده - بهزیستی روانشناختی - استحکام روانشناختی - زوجین شاغل فرهنگی

کلیدواژه‌ها: کلیدواژه: ساختار خانواده - بهزیستی روانشناختی - استحکام روانشناختی - زوجین شاغل فرهنگی

M.A. Thesis:

Investigating the relationship between family structure and psychological well-being and psychological strength of culturally employed couples in Neishabour in the academic year 1399-1400

The present study was a descriptive correlational study in terms of basic purpose and data collection method. The purpose of this study was to investigate the relationship between family structure and psychological well-being and psychological strength of culturally employed couples in Neishabour in the academic year 1399-1400. The statistical population of this study included all couples working in the education department of Neishabour. There were 450 couples. The statistical sample of this study consisted of 270 couples selected by convenience sampling method. To collect the data of this study, the Family Structure Questionnaire (Family Adaptability and Solidarity) Olson, Potner Volvi (1985), Reef Psychological Welfare Questionnaire (1989) and Kiamarsi, Najarian and Mehrabizadeh Honarmand (1998) psychological strength test were used. The results using Pearson correlation method and multivariate regression showed that there is a relationship between family structure and psychological well-being and psychological strength of culturally employed couples in Neishabour in the academic year 1399-1499 (p <0.05). Keywords: Family Structure - Psychological Welfare - Psychological Strength - Culturally Working Couples

Keywords: Keywords: Family Structure - Psychological Welfare - Psychological Strength - Culturally Working Cou