دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: ادیب، زینب ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
چکیده تئوری مشروعیت بیان میکند که میان شرکتها و جامعهای که شرکتها در آن فعالیت میکنند قراردادی اجتماعی وجود دارد. لذا انتظار میرود ایفای مسئولیتاجتماعی شرکتها، ارزش شرکتها را تحت ت ...


نویسنده: علی ابادی، احمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
چکیده هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر مدیران زن، کیفیت گزارشگری مالی بر حقالزحمهی حسابرسی در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. مدیران زن به افزایش ارتباطات، بـهکـارگیری دیـدگاههـای م ...


نویسنده: عمارلو، مرضیه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
در این پژوهش که با هدف اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر گسستگی عاطفی و تعارضات زناشویی زنان مبتلا به افسردگی غیر بالینی شهرستان نیشابور سال 1400-1399انتخاب گردید جامعه آماری ...


نویسنده: ملوندی، مطهره ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
چکیده هدف این پژوهش تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی با نقش میانجی مدیریت منابع انسانی سبز و نتایج زیست محیطی می¬باشد. این پژوهش از نظر هدف جزء پژوهش¬های کاربردی و از نظ ...


نویسنده: رحمانی، علی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
از جمله مسائل مهمی که در کتب فقهی و حقوقی به طور جدی مورد مناقشه فقها و حقوقدانان می‌باشد خیار ناشی از تجزیه تعهدات قراردادی می‌باشد که در قانون مدنی مواد 441، 442 و 433 را به خود ...


نویسنده: رستم زاده، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۴۰۰
چکیده سالمونلوز یک بیماری مشترک بین انسان و حیوانات می باشد که توسط باکتری های جنس سالمونلا ایجاد می شود.سالمونلا باکتری گرم منفی،میله ای شکل و از خانواده انتروباکتریاسه می باشد.یک ...


نویسنده: کیقبادی، راحیل ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش رویکرد وجودی بر شکفتگی و سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایه دهم شهر سبزوار در سال 1400-1399 انجام شد. مطالعه حاضر از نوع نیمه‌آزمایشی ...


نویسنده: کیوانلوشهرستانکی، علی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
چکیده تعیین اثر تعدیلی دوگانگی نقش مدیرعامل بر رابطه¬ی بین تنوع و عملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. شرکت¬های مختلف سیاست¬ها و روش¬های متفاوتی در رابطه با مواردی هم¬چ ...


نویسنده: جغتایی، مریم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای توصیفی به شیوه همبستگی می باشد. هدف پژوهش، تعیین رابطه الگوهای خانواده مبدا با کیفیت زندگی و جو عاطفی خانواده های فرهنگی شهرستان سبزوار در سال 0911-0011 ...


نویسنده: بزرگی، محمداسماعیل ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
چکیده پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازلحاظ روش گردآوری داده‌ها جزو پژوهش‌های توصیفی از نوع همبستگی بوده است که هدف آن بررسی رابطه ساختار خانواده با بهزیستی روان‌شناختی و استحکام ...