دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: نیرابادی، مرتضی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
افزایش نگرانی ها در مورد هشدارهای محیطی، تولیدکننده ها را مجبور به تلاش برای کاربرد راهکارهایی در زمینه مدیریت زیست محیطی نموده است. رویکرد مدیریت زنجیره تأمین سبز به عنوان یک دیدگ ...


نویسنده: ابارشی، سارا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
یکی از رویکردهای آسیب شناسانه به نظام آموزشی در اشکال مختلف آن توجه به صدمات جسمانی و گاهی روحی است که به سبب حوادث مختلفی برای دانش آموزان اتفاق می افتد. علاوه بر اتفاقاتی که ناشی ...


نویسنده: وطن دوست، علی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
هدف از پژوهش حا ضر برر سی نقش طرحواره های نا سازگار بر آمیختگی شناختی، ن شخوار فکری و بهزی ستی روان شناختی دان شجویان دان شگاه آزاد واحد سبزوار بود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و ...


نویسنده: کلاته اقامحمدی، حسین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
قاعده احسان به عنوان یکی از قواعد فقهی و حقوقی بیانگر حکم کلی است که هرگاه کسی به انگیزه خدمت و نیکوکاری به دیگران موجب ورود خسارت به آنان شود اقدامش مسئولیت آور نیست و از مصادیق م ...


نویسنده: حسین نژاداصل، ابوذر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
در میان ادله ی اثبات دعوا، علم قاضی یکی از دلایلی است که می تواند در روند پرونده کیفری اثر گذار باشد این موضوع از گذشته تا حال محور بسیاری از مسائل حقوقی بوده است. با تصویب قانون ...


نویسنده: دیواندری، علی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
مسئولیت مدنی نهادی برای جبران خسارت و تسکین آلام زیان دیده است. نهادی کارا که هرچند عقل سلیم و منطق حقوقی وجود شرایط و مقتضیاتی را برای قوام و ثبوت آن لازم می‌داند، به نظر می‌رسد، ...


نویسنده: نامنی، ریحانه ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
از گذشته تا به امروز، توجه به مفاهیم و ارزش‌های دینی و مذهبی در شعر فارسی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و هست. شاعران پارسی‌گوی از آغاز اسلام بر آن بوده‌اند تا مضامین، اندیشه‌ها ...


نویسنده: شهر ایینی، حسین ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
این پژوهش با هدف تبیین ساختار و کاربرد تضادها و تقابل‌های به کار رفته در شعر نیما یوشیج و شناخت افکار و اندیشه‌های دوگانه‌ی او نوشته شده است. به منظور دست‌یابی به این هدف، ابتدا سا ...


نویسنده: اکرامیان، حسن ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۹
وافل یک محصول راحت و شیرین است که از ترکیب تخممرغ تازه، شکر و چربی تهیه میشود و بافت تردی دارد و به عنوان میانوعدهی مناسب، تأمینکنندهی بخشی از انرژی و پروتئین مورد نیاز روزانهی بد ...


نویسنده: جهانی، علی محمد ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
با مطالع? آثار ارزشمند بزرگان این سرزمین (فردوسی، مولوی، سعدی و حافظ)، متوجه می¬شویم که آداب و رسوم ایرانیان آن عصر، تا زمان حاضر کم و بیش ادامه یافته است . در این پژوهش با هدف نشا ...