دکتر احمد مظفری جوین (مدرس)

تصویر دکتر احمد مظفری جوین

مدرس در دانشکدهٔ علوم پزشکی

دانش‌آموخته‌ی دکتری جنین‌شناسی - سلولی تکوینی
متولد: ۱۳۳۲
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی بهداشت عمومی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۲۷۵ (۰۵۱)
رایانامه: ahmad.mozaffari [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی جنین‌شناسی - سلولی تکوینی، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران، ۱۳۸۴.
کارشناسی ارشد ناپیوسته زیست‌شناسی - علوم جانوری - بافت‌شناسی و جنین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال، تهران، ایران، ۱۳۷۰.
کارشناسی زیست‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۵۶.
عنوان رسالهٔ دکتری: Sexual dimorphism in placenta.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: اثر هایپرویتامینوزیس A بر اسپرماتوژنز.