صفحهٔ اصلي
معاونين
  علی كریمی
 
سمت  معاون اُمور دانشجويی
 
تلفن محل كار  2648903 (571)
 
تلفن منزل:  
 
 
سوابق تحصيلي 
كارشناسي ارشد: روان‌شناسي تربيتي، ۱۳۷۳، دانشگاه تربيت معلم تهران---****---كارشناسي: علوم تربيتي، ۱۳۷۰، دانشگاه فردوسي مشهد
 
 
توضيحات
عضو هيأت علمي گروه «علوم تربيتي»

سوابق آموزشي:


سوابق پژوهشي:

ترجمه و تأليف:

۱- هوش در كودكان و نوجوانان
۲- راهنماي مطالعه و تحقيق براي دانشجويان
۳- روند مبارزه با مواد مخدر از ديدگاه مسئولان نواحي و دواير مربوط
۴- بررسي ميزان آگاهي و نگرش مردم سبزوار به حوادث غير مترقبه

ساير فعاليت‌ها:

۱- عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه‌هاي فردوسي و علوم پزشكي مشهد
۲- مسيول پايگاه بسيج دانشجويي سبزوار
۳- دبير تشكل‌ها و نشريات دانشجويي 
۴- مشاور و مدرس آموزش خانواده در كميته‌ي امام و بنياد شهيد
۵- مشاور دانشگاه و ستاد شاهد