صفحهٔ اصلي
طرح‌هاي پژوهشي
مينهاي آروماتيك و بررسي سنتيك واكنش پخت اين تركيبات با استفاده از تكنيك ايزوترمال و ديناميك DSC
اثر كاربرد اوزان و بسته بندي با اصلاح شده در افزايش زمان ماندگاري خرما
بررسي و مطالعه اثر تله ها و بارهاي قطبيده برترابري الكترون در زير لايه گاليم ناترايد (GaN ) در طراحي HFET
بررسي و تعيين عوامل مؤثر و موانع موجود بيمه در توسعه بيمه محصولات كشاورزي استراتژيك ( مطالعه موردي شهرستان نيشابور )
ايده حركتي جديد براي سيستم هاي هوشمند
دستگاه آزمايش پرتابي
بررسي اثر اولتراسوند بر روي استخراج آنزيم هاي پروتناز از ميوه ي كيوي و تاثير آن بر روي تردي گوشت
تعيين مواد متشكله اسانس علف زيره ، ساقه و برگ و ...
سنتز مشتقات بنزايميدازول از تراكم آلدهيد ها و....
بررسي باز بهنجارش مدل Q4 در نطريه ابر تقارن با استفاده از اتحاد وارد بر ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10