رئيس دانشگاه
معاونين
دكتر ابوالقاسم امیراحمدی
معاون علمی
علی كریمی
معاون اُمور دانشجويی
قاسم قاسمی
معاون توسعه‌ی مدیریت و منابع
رؤسای دانشكده‌ها
مديران دانشگاه
تقی علی‌محمدی
مدیر حراست
سیداحمد حسینی
مشاور امور حقوقی
رضا دیهیم
مدیر امور آموزش
رضا بازقندی
مدیر امور مالی
باقر مهذبی
مدیر امور پژوهش و فنّاوری
حمیدرضا فخاری
مدیر امور دانشجویی
احمد حیدری
مدیر امور اداری و رئيس اداره‌ی طرح‌های عمرانی
مهندس سعید نوروزیان
مدیر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات
رؤساي اداره‌ها
جواد وحداز
رئیس صندوق رفاه دانشجویان
محسن كوشكی
رئیس اداره‌ی امور فارغ‌التحصیلان
احمد حیدری
مدیر امور اداری و رئيس اداره‌ی طرح‌های عمرانی
الهام پارسائی‌فرد
رئيس اداره‌ی اُمور كتابخانه‌ها
مسئوولان
امیر ایزدخواه
مسئول حفاظت- مسئول HSE
مسئول امتحانات حمیدرضا احمدی
مسئول امتحانات
مهندس سیدجعفر عربشاهی
مسئول امور ثبت نام
معاونت آموزش
حسین یوسف‌آبادی
مسؤول دبیرخانه
محمّدرضا نارنجی
مسؤول اُمور آموزش و برنامه‌ریزی
معاونت آموزشی
رضا برقبانی
مسؤول كارگزینی
علی‌ شریعتمدار طهرانی
مسؤول دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی
ساير مديران
سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1400