دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حسین یاسینی پور، ۱۳۹۷

بررسی رابطه اخلاق حرفه ای و خودکارآمدی مدیران مدارس شهرستان سبزوار با نقش میانجی اعتماد سازمانی

امروزه یکی از مسایل مهم مورد توجه بشر در بهره گیری از پدیده ها، توجه به ابعاد روان شناختی آن است. همین طور یکی از این ابعاد مهم، خودکارآمدی است. قضاوت های مربوط به خودکارآمدی به دلیل نقش مهمی که در رشد انگیزش درونی دارد، از اهمیت خاصی برخوردار است. اخلاق حرفه ای، مجموعه ای از کنش ها و واکنش های اخلاقی پذیرفته شده از سوی سازمانها یا مجامع حرفه ای می باشد تا مطلوب ترین روابط اجتماعی ممکن را برای اعضای خود در اجرای وظایف حرفه ای فراهم آورند. لذا با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش به بررسی رابطه ی اخلاق حرفه ای و خودکارآمدی مدیران مدارس شهرستان سبزوار با نقش میانجی اعتماد سازمانی پرداخته شده است.روش گردآوری اطلاعات بصورت میدانی، بااستفاده از پرسش نامه در حجم نمونه ی شامل مدیران مدارس شهرستان سبزوار صورت گرفت. دراین پژوهش ازپرسش نامه ی اخلاق حرفه ای، اعتمادسازمانی و خودکارآمدی استفاده شده است. روایی این پرسش نامه توسط اساتید مورد تایید و پایایی آن با آلفای کرونباخ 0.86 مورد تایید قرار گرفت. نتایج تحلیل داده ها بااستفاده از نرم افزارspss نسخه 23 و با استفاده از تحلیل رگرسیون چند گانه این بود که بین اخلاق حرفه ای و خودکارآمدی مدیران مدارس شهرستان سبزوار با نقش میانجی اعتماد سازمانی رابطه ی معنا داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: : اخلاق حرفه ای- خودکارآمدی-اعتماد سازمانی

M.A. Thesis:

The study of the relationship between professional ethics and self-efficacy of Sabzevar school principals with the role of mediator of organization commitment

Today one of the most important issues of human attention in using phenomena is attention to its psychological dimensions. One of these important dimensions is self-efficacy. Self-efficacy judgments are important because of the important role they play in motor growth. Professional ethics provides a set of ethical responses and actions accepted by organizations or professionals in order to create the most appropriate social communication for their members in professional pursuit. Considering the importance of the issue in this research, the relationship between professional ethics and self-efficacy of school principals in Sabzevar city with the role of mediator of organizational trust has been investigated. The data gathering method was field-based using a volumetric questionnaire consisting of Sabzevar school teachers. A professional ethics, organizational trust, and self-efficacy questionnaire was used in this study. The validity of this questionnaire was confirmed by the professors and its reliability was confirmed by Cronbach 0.86. The results of data analysis using the SPSS-23 software and using multiple regression analysis show that there is a meaningful relationship between the professional ethics and self-efficacy of school principals in Sabzevar city with the role of mediator of organizational trust.

Keywords: Professional ethics - Self-efficacy-Organizational trust