دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: برزویی، عادله ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
این پژوهش با هدف رابطه رهبری اخلاقی، عدالت سازمانی و تعهد عاطفی با تمایل به ترک مدیران مدارس ابتدایی شهر سبزوار در سال تحصیلی ??-1397 انجام شده است از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نو ...


نویسنده: پورعلی، حسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
منابع 125 چکیده: ضمان درک عبارت است از ضمان هر کدام از بایع و مشتری نسبت به مبیع و ثمن عین معین در صورت مستحق للغیر در آمدن، آن زمانی واقع می شود که شخصی مال دیگری را بفروشد و ثمن ...


نویسنده: برهانی نسب، سعید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
در نیمه دوم قرن بیستم، جرایم فردی به سوی جرایم سازمان یافته تغییر جهت داده و این تغییر جهت جهان و خصوصا جوامع غربی را مورد تهدید قرارداد. نگرانی نبود قوانین موثر و بازدارنده برای م ...


نویسنده: جانفزا، احمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
نوآوری چاشنی موفقیت در تمامی سازمان¬های امروزی است و تفاوت فقط در هدف و دستاوردهای آن می-باشد. افزایش رقابت و انگیزه بقاء، بسیاری از سازمان¬ها را برآن داشته که فعالیت¬های خود را بر ...


نویسنده: سجادی پارسا، نیره ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
تئوری جهت گیری دستیابی به هدف، دیدی جدید در حوزه انگیزه در انجام پیوند اهداف، تصورات و فرآیندهای شناختی را با در نظر گرفتن انگیزه تحصیلی دانش آموزان به دست می دهد. بر اساس مطالعه د ...


نویسنده: محمدیان، حمید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هدف اصلی این پژوهش، تعیین مسئولیت¬پذیری اجتماعی شرکت و ارزش بازار با نقش تعدیلی مالیات می-باشد. امروزه توسعه¬ی فراگیر الزامات افشای گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها به منظور ایجاد ...


نویسنده: اردلان پور، مهدی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
از جمله حوزه¬های حقوق مالکیت صنعتی که بیشترین تأثیر را از فضای مجازی گرفته است، حوزه علائم تجاری است. چالش¬های زیادی در حوزه علائم تجاری وجود دارد مانند نام¬های دامنه، کلید واژه¬ها ...


نویسنده: رمضانعلی زاده، احمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین درک دانش آموزان ازمحیط یادگیری و پیشرفت تحصیلی با نقش میانجی تعامل معلم- دانش آموز دوره دوم ابتدایی شهرستان داورزن می¬باشد. این پژوهش از نظر هدف جزء ...


نویسنده: تقوی فر، زکیه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
وابستگی به مواد یک مشکل جهانی است واثرات منفی بر زندگی فردی و اجتماعی مصرف کنندگان می گذارد. یکی از روش های تغیر در ویژگی های رفتاری افراد دارای اختلال وابستگی به مواد، شرکت بررس ...


نویسنده: محمدی، محمدجواد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ارزش درک شده با رضایت و وفاداری مشتری می¬باشد. این پژوهش از نظر هدف جزء پژوهش¬های کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری این ...