دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: رشیدی، امین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
سیاست تقسیم سود، یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح در مدیریت مالی است؛ زیرا سود تقسیمی بیانگر پرداخت¬های نقدی عمده شرکت‌ها و یکی از مهم‌ترین گزینه¬ها و تصمیمات فراروی مدیران به شمار می¬رو ...


نویسنده: هنری، سمانه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
قراردادهای تجاری بین المللی عقودی هستند که جهت خرید و یا هر نوع تعهد دیگری در مورد انتقال کالا و یا خدمات، بین دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیر دولتی در دو یا چند ک ...


نویسنده: صادقیان لطف ابادی، نگین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
پژوهش حاضر به بررسی نظام‌های بین‌المللی کیفیت حل و فصل اختلافات ناشی از‌ اجـرای‌ کـنوانسیون‌های‌ مـتضمن حمایت از حقوق مالکیت‌های معنوی اختصاص دارد، شامل مقدمه‌ای مربوط به کلیات و م ...


نویسنده: یزدانی نیا، هادی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
تعهد شخص سوم در حقوق خانواده فقط در مورد مسائل مالی مانند مهریه ، اجرت المثل و نفقه بیشتر معنا پیدا می کند. عقد نکاح جزء اسبابی است که برای زوجین ایجاد حق‌ می‌نماید، این حق اعم از ...


نویسنده: توفیقی، مهلا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه حساسیت سرمایه گذاری جریان نقدی و شیوه تامین مالی در شرکت با توجه به نقش تعدیل کننده محدودیت مالی بر اساس شواهد بازار سرمایه می باشد. پژوهش با ر ...


نویسنده: نقی زاده، کاظم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر اثر تعدیلی تقسیم سود بر آگاهی بخشی سود و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. یکی از معیارهای مهمی که گروه¬های مختلف برای برآورد قدرت سودآ ...


نویسنده: دیواندری، مهناز ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۹
استافیلوکوکوس اورئوس یکی از باکتری های بیماریزا در خانواده میکروکوکاسه و یکی از 4 باکتری شایع در ایجاد عفونت بیمارستانی است. این باکتری با تولید انتروتوکسین های مختلف می تواند باع ...


نویسنده: تقوی، جواد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
ذب?ٹاز? ? ح? حط?? آ? ?ا ?سا ? ث? ?طاض زض ?طا? ? احبز?ج ث?ب? ?طز?س? ? ?ٹضز ثحج ?طاض ?ط?ت? ا?ت. ??? ) (? ثطا? ح? قره?ت ظ? ? ر?ٹ??ط? اظ آ??ج?ب? ر??? ? ض?ح? ??، ث? ?ٹاضز? اقبض? ?? ??س ...


نویسنده: کیوانلوشهرستانکی، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه سرما یه اجتماعی و کفایت اجتماعی با نشاط سازمانی معلمان شهرستان جغتای انجام پذیرفته اسیت . جامعه آماری شیامل کلیه معلمان شیهرسیتان جغتای می باشید. نمو ...


نویسنده: حسین ابادی، حسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر اثر تعدیلی بدهی و تقسیم سود بر رابطه بین بیشسرمایهگذاری و عملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. سرمایه‌گذاری کارا مسئولیت‌های بسیار مهم مدی ...