دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: جعفری، سید مرتضی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
پژوهش حاضر، با هدف بررسی ارتقاء عملکرد شغلی از طریق سرمایه روان¬شناختی و هویت سازمانی صورت گرفته است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده¬ها توصیفی از نوع همبست ...


نویسنده: نصیرپور، سمیرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
بررسی عوامل تعیین‌کننده‌ی تغییرات بازده سهام می‌تواند سبب بهبود تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و تخصیص بهینه‌ی منابع شود. در واقع با مشخص شدن عوامل تعیین‌کننده‌ی بازده سهام، ذهنیت سرمایه ...


نویسنده: خسروجردی، الهام ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر سبزوار در سال تحصیلی 99-1398 به تعداد ...


نویسنده: نودهی، سمیه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
طی بیست سال گذشته، شرایط و نحوه ارائه وام های بین المللی با تغییراتی مواجه گشته و منابع مالی جدیدی برای دولت ها فراهم شده است. در زمینه وام های توسعه، بانک های خصوصی و بانک های محل ...


نویسنده: حسنی سبزوار، مهناز ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه رفتار سازمانی مثبت گرا،حمایت سازمانی ادراک شده وخلاقیت با میانجیگری سرمایه فکری در مدیران مدارس ابتدایی سبزوار در سال تحصیلی 99-1398انجام شد. روش تحقی ...


نویسنده: مهدی زاده، نگار ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
شروط الحاقی از پدیده های جدید دنیای حقوق میباشند که معلول تحولات جدید اجتماعی و اقتصادی هستند. برخی از شرکتها و بنگاههای اقتصادی به لطف موقعیت برتر قراردادی که مرهون انحصار و موقعی ...


نویسنده: بهرامی مقدم، نسرین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش ذهن آگاهی با رویکرد دینی بر هیجان‌های تحصیلی و تاب‌آوری تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایه دهم سبزوار در سال 99-1398 انجام شد. مطالعه حاضر از نوع پژوه ...


نویسنده: قادری، حامد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
بعد از تأمین و تثبیت امنیت در کشور، امروزه مؤلفه ها و اهداف اقتصادی، دومین اولویت مسئولین قرار می گیرد. مسئولین سعی برآن دارند که بتوانند با ارتقاء تولید و درآمد سرانه، سطح کیفی زن ...


نویسنده: صباغ سبزوار، سمیرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش امید با رویکرد دینی براحساس شرم و گناه و استرس ادراک شده مادران کودکان دارای ناتوانی‌های یادگیری سبزوار در سال 99-1398 انجام شد. روش پژوهش نیمه ...


نویسنده: قاسم زاده، فریبا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش معنویت با رویکرد اسلامی بر ناگویی هیجانی و کنترل عواطف در مادران کودکان مبتلا به اتیسم شهر سبزوار انجام شد. مطالعه حاضر از نوع نیمه‌آزمایشی با گ ...