دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: جعفری، هادی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
آن¬چه در سازمان¬ها با اهداف اقتصادی به عنوان عمده¬ترین مزیت رقابتی مطرح می¬شود، توسعه یافتگی با سرعتی متناسب و مطابق با جهان پیرامون است، از این¬رو سرمایه¬گذاری در تحقیق و توسعه بر ...


نویسنده: رادمرد، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
یکی از موضوعات مطالعاتی در زمینه حاکمیت شرکتی، تأثیر آن بر نوآوری بنگاه میباشد. امروزه ادعا میشود که فصل مشترک موفقیت سازمانها عمدتا ریشه در نوآوری دارد. مطالعات مختلفی در زمینه نو ...


نویسنده: زارعی پور، سمیرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
ضمان درک عبارت است از ضمان هر کدام از بایع و مشتری نسبت به مبیع و ثمن عین معین در صورت مستحق للغیر در آمدن، آن زمانی واقع می شود که شخصی مال دیگری را بفروشد و ثمن آن را دریافت کند، ...


نویسنده: وطن دوست، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
ارزش شرکت از مهمترین مولفه های اثر گذار بر تصمیم¬گیری سرمایه¬گذاران در بازار سرمایه به شمار می¬رود. عوامل متعددی بر ارزش بازار شرکت¬ها اثر¬گذار هست. این پژوهش به بررسی ارتباط تصمیم ...


نویسنده: عرب شیرازی، شهره ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۹
در پژوهش حاضر هدف از مرحله اول، مقایسه میزان فعالیت آنتی‏اکسیدانی عصاره آبی و الکلی استخراج شده از دو منبع نوروزک و کتان تحت تأثیر میدان الکتریکی پالسی با شدت‏های صفر (بدون اعمال پ ...


نویسنده: برزویی، عادله ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
این پژوهش با هدف رابطه رهبری اخلاقی، عدالت سازمانی و تعهد عاطفی با تمایل به ترک مدیران مدارس ابتدایی شهر سبزوار در سال تحصیلی ??-1397 انجام شده است از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نو ...


نویسنده: پورعلی، حسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
منابع 125 چکیده: ضمان درک عبارت است از ضمان هر کدام از بایع و مشتری نسبت به مبیع و ثمن عین معین در صورت مستحق للغیر در آمدن، آن زمانی واقع می شود که شخصی مال دیگری را بفروشد و ثمن ...


نویسنده: برهانی نسب، سعید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
در نیمه دوم قرن بیستم، جرایم فردی به سوی جرایم سازمان یافته تغییر جهت داده و این تغییر جهت جهان و خصوصا جوامع غربی را مورد تهدید قرارداد. نگرانی نبود قوانین موثر و بازدارنده برای م ...


نویسنده: جانفزا، احمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
نوآوری چاشنی موفقیت در تمامی سازمان¬های امروزی است و تفاوت فقط در هدف و دستاوردهای آن می-باشد. افزایش رقابت و انگیزه بقاء، بسیاری از سازمان¬ها را برآن داشته که فعالیت¬های خود را بر ...


نویسنده: سجادی پارسا، نیره ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
تئوری جهت گیری دستیابی به هدف، دیدی جدید در حوزه انگیزه در انجام پیوند اهداف، تصورات و فرآیندهای شناختی را با در نظر گرفتن انگیزه تحصیلی دانش آموزان به دست می دهد. بر اساس مطالعه د ...