صفحه اصلي
علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی
جلوه هاي صبر در شعر فارسي ( تا قرن نهم هجري قمري )
زهرا اردكاني؛ استاد راهنما: دكتر محمد علوی مقدم؛ استاد مشاور: دكتر احمد كرابی.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي زبان و ادبیات فارسی، 1391.    جزئيات بيشتر >>
تناقض گويي در بيان نكات تربيتي در بوستان وگلستان
سيدمجتبي اشرفي؛ استاد راهنما: دكتر محمد علوی مقدم؛ استاد مشاور: دكتر ابوالقاسم رحیمی.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي زبان و ادبیات فارسی، 1391.    جزئيات بيشتر >>
تصوير گري در شعر كودك و نوجوان
عارفه بكری؛ استاد راهنما: دكتر ابوالقاسم امیر احمدی؛ استاد مشاور: دكتر علی عشقی سردهی.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي زبان و ادبیات فارسی، 1390.    جزئيات بيشتر >>
بررسي انديشه در اشعار نيما يوشيج و سهراب سپهري
پرویز اكبری مزینان؛ استاد راهنما: دكتر احمد كرابی؛ استاد مشاور: دكتر علی عشقی سردهی.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي زبان و ادبیات فارسی، 1390.    جزئيات بيشتر >>
سيماي زن در آثار سه عارف نامدار سنايي ، عطار و مولوي
زهره دلبری؛ استاد راهنما: دكتر احمد كرابی؛ استاد مشاور: دكتر علی عشقی سردهی.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي زبان و ادبیات فارسی، 1390.    جزئيات بيشتر >>
شخصيّت پردازي در رمان مدار صفر درجه‌ي احمد محمود
الهه خلیلی پور؛ استاد راهنما: دكتر ابوالقاسم امیر احمدی؛ استاد مشاور: دكتر احمد كرابی.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي زبان و ادبیات فارسی، 1390.    جزئيات بيشتر >>
آموزه هاي اخلاقي در شعر نظامي
مهری فیاضی؛ استاد راهنما: دكتر علی عشقی سردهی؛ استاد مشاور: دكتر ابوالقاسم امیر احمدی.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي زبان و ادبیات فارسی، 1390.    جزئيات بيشتر >>
تطبيق مضامين شعري محتشم كاشاني و كليم همداني
علی اكبرزاده؛ استاد راهنما: دكتر علی تسنیمی؛ استاد مشاور: دكتر احمد كرابی.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي زبان و ادبیات فارسی، 1390.    جزئيات بيشتر >>
جلوه هاي دعا در نظم فارسي تا قرن نهم هجري
سمیه عزتی؛ استاد راهنما: دكتر ابوالقاسم امیر احمدی؛ استاد مشاور: دكتر احمد كرابی.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي زبان و ادبیات فارسی، 1390.    جزئيات بيشتر >>
تجلي دين و دين مداري در ديوان ناصر خسرو
محبوبه فخریه؛ استاد راهنما: دكتر علی عشقی سردهی؛ استاد مشاور: دكتر ابوالقاسم امیر احمدی.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي زبان و ادبیات فارسی، 1390.    جزئيات بيشتر >>
مناقب و مراثي علوي در شعر فارسي دوره‌ي صفويه
سید محمد حسینی مقدم؛ استاد راهنما: دكتر علی تسنیمی؛ استاد مشاور: دكتر ابوالقاسم رحیمی.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي زبان و ادبیات فارسی، 1390.    جزئيات بيشتر >>
نقد و تحليل موضوعي ديوان شيخ عطار نيشابوري
الهه سادات قریشی نژاد؛ استاد راهنما: دكتر ابوالقاسم امیر احمدی؛ استاد مشاور: دكتر احمد كرابی.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي زبان و ادبیات فارسی، 1390.    جزئيات بيشتر >>
بررسي شخصيّت در داستانهاي كوتاه صادق هدايت
وحیده دولتی؛ استاد راهنما: دكتر علی عشقی سردهی؛ استاد مشاور: دكتر ابوالقاسم امیر احمدی.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي زبان و ادبیات فارسی، 1390.    جزئيات بيشتر >>
تحليل رنگ ها در شاهنامه
شهره شهرام؛ استاد راهنما: دكتر علی عشقی سردهی؛ استاد مشاور: دكتر ابوالقاسم امیر احمدی.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي زبان و ادبیات فارسی، 1390.    جزئيات بيشتر >>
بررسي مثنوي منطق الطير عطار با رويكرد اجتماعي
سیمین نور؛ استاد راهنما: دكتر ابوالقاسم رحیمی؛ استاد مشاور: دكتر حسین قدرتی.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي زبان و ادبیات فارسی، 1390.    جزئيات بيشتر >>
جامعه شناسي شعر نظامي در مخزن الاسرار
طاهره آزمون؛ استاد راهنما: دكتر ابوالقاسم رحیمی؛ استاد مشاور: دكتر حسین قدرتی.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي زبان و ادبیات فارسی، 1390.    جزئيات بيشتر >>
نقد و بررسي مجموعه اشعار طاهره صفار زاده
عزت استیری؛ استاد راهنما: دكتر ابوالقاسم رحیمی؛ استاد مشاور: دكتر علی تسنیمی.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي زبان و ادبیات فارسی، 1390.    جزئيات بيشتر >>
تقابل عقل و عشق در مثنوي هاي خواجوي كرماني
طیبه بازدیده؛ استاد راهنما: دكتر ابوالقاسم امیر احمدی؛ استاد مشاور: دكتر علی عشقی سردهی.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي زبان و ادبیات فارسی، 1390.    جزئيات بيشتر >>
بررسي خير و شر در شعر فارسي از قرن چهارم تا نهم
فرشته شرفخانی؛ استاد راهنما: دكتر ابوالقاسم امیر احمدی؛ استاد مشاور: دكتر علی عشقی سردهی.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي زبان و ادبیات فارسی، 1390.    جزئيات بيشتر >>
بررسي شخصيّت در داستان هاي كوتاه محمود دولت آبادي
مرجان ابراهيمي؛ استاد راهنما: دكتر نعمت اله تقوی بهبهانی؛ استاد مشاور: دكتر حسن بساك.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي زبان و ادبیات فارسی، 1390.    جزئيات بيشتر >>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...