صفحه اصلي
علوم انسانی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
آتانازی مرگ از روی ترحم از منظر ادیان الهی (اسلام ، یهود و مسیح )
حسن بهاري نيا؛ استاد راهنما: دكتر سیدحسین موسوی راد؛ استاد مشاور: دكتر ناظم تبریزیان.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي فقه و مبانی حقوق اسلامی، 1391.    جزئيات بيشتر >>
اسباب تملك اموال غير منقول در فقه و حقوق
محمد برغمدي؛ استاد راهنما: دكتر عباس برزویی؛ استاد مشاور: دكتر محمود غفوری نژاد.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي فقه و مبانی حقوق اسلامی، 1391.    جزئيات بيشتر >>
زمان انتقال مالكيت عقد بيع در حقوق ايران و فقه اماميه
مرتضي مراتيان؛ استاد راهنما: دكتر عباس برزویی؛ استاد مشاور: دكتر سید جواد خاتمی سبزواری.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي فقه و مبانی حقوق اسلامی، 1391.    جزئيات بيشتر >>
بررسي فقهي وحقوقي عده ي زنان
علي بهزادي فر؛ استاد راهنما: دكتر عباس برزویی؛ استاد مشاور: دكتر سید جواد خاتمی سبزواری.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي فقه و مبانی حقوق اسلامی، 1391.    جزئيات بيشتر >>
تاثيراضطراربرمسئوليت كيفري درفقه وحقوق ايران
بتول يعقوبي فر؛ استاد راهنما: دكتر محسن ولایتی؛ استاد مشاور: دكتر سید جواد خاتمی سبزواری.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي فقه و مبانی حقوق اسلامی، 1391.    جزئيات بيشتر >>
بررسی قواعد فقهی حج
علي اكبري؛ استاد راهنما: دكتر ولی ا...ملكوتی فر؛ استاد مشاور: دكتر محمود غفوری نژاد.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي فقه و مبانی حقوق اسلامی، 1391.    جزئيات بيشتر >>
تجسس از منظر فقه و حقوق
حسن كافي؛ استاد راهنما: دكتر ناصر سلمانی ایزدی؛ استاد مشاور: دكتر محمود غفوری نژاد.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي فقه و مبانی حقوق اسلامی، 1390.    جزئيات بيشتر >>
قصدو نیت ونقش ان در عبادات ومعاملات
سميرا سادات دولت ابادي؛ استاد راهنما: دكتر محسن ولایتی؛ استاد مشاور: دكتر ولی ا...ملكوتی فر.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي فقه و مبانی حقوق اسلامی، 1390.    جزئيات بيشتر >>
بررسي احكام ويژه‌ي اموات در فقه اسلامي
فاطمه بينقي؛ استاد راهنما: دكتر محمود غفوری نژاد؛ استاد مشاور: دكتر سید جواد خاتمی سبزواری.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي فقه و مبانی حقوق اسلامی، 1390.    جزئيات بيشتر >>
بررسي احكام ازدواج در اسلام ، مسيحيّت و يهود
محمود عباس نژاد؛ استاد راهنما: دكتر محمدرضا جواهری؛ استاد مشاور: دكتر ولی ا...ملكوتی فر.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي فقه و مبانی حقوق اسلامی، 1390.    جزئيات بيشتر >>
بررسي فقهي بهداشت رواني و جسمي
غلامرضا شرفي؛ استاد راهنما: دكتر محسن ولایتی؛ استاد مشاور: دكتر محمدرضا شگرف نخعی.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي فقه و مبانی حقوق اسلامی، 1390.    جزئيات بيشتر >>
بررسي شرط نامشروع ضمن عقد
حسين قلعه نويي؛ استاد راهنما: دكتر عباس برزویی؛ استاد مشاور: دكتر ناصر سلمانی ایزدی.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي فقه و مبانی حقوق اسلامی، 1390.    جزئيات بيشتر >>
حقوق ايثارگران وجانبازان از منظرفقه اماميه وحقوق موضوعه ايران
حسين صالح ابادي؛ استاد راهنما: دكتر عباس برزویی؛ استاد مشاور: دكتر ولی ا...ملكوتی فر.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي فقه و مبانی حقوق اسلامی، 1390.    جزئيات بيشتر >>
حمايت هاي فقهي حقوقي از محيط زيست در فقه اماميه و حقوق ايران
محمدرضا حسن پور؛ استاد راهنما: دكترسیدجواد خاتمی سبزواری؛ استاد مشاور: دكتر حسن نجفی(شم آبادی).
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي فقه و مبانی حقوق اسلامی، 1390.    جزئيات بيشتر >>
احكام فقهی پول و مقایسه آن باحقوق موضوعه ایران
حسين قاسمي؛ استاد راهنما: دكتر ناصر سلمانی ایزدی؛ استاد مشاور: دكتر ولی ا...ملكوتی فر.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي فقه و مبانی حقوق اسلامی، 1390.    جزئيات بيشتر >>
اعتكاف و احكام فقهی آن در مذاهب اسلامی و دیگر ادیان
مليحه افضل ابادي؛ استاد راهنما: دكتر ولی ا...ملكوتی فر؛ استاد مشاور: دكتر محمود غفوری نژاد.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي فقه و مبانی حقوق اسلامی، 1390.    جزئيات بيشتر >>
پول شویی از منظر فقه وحقوق موضوعه ایران
محمودرضا توحيدي شكيب؛ استاد راهنما: دكتر محسن ولایتی؛ استاد مشاور: دكتر محمود غفوری نژاد.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي فقه و مبانی حقوق اسلامی، 1390.    جزئيات بيشتر >>
بررسی فقهی و حقوقی ضمان قهری كارفرما و كارگر در فقه امامیه
ابراهيم جلمباداني؛ استاد راهنما: دكتر محسن ولایتی؛ استاد مشاور: دكتر محمود غفوری نژاد.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي فقه و مبانی حقوق اسلامی، 1390.    جزئيات بيشتر >>
تعاون در فقه و حقوق اسلامي
مريم شايسته؛ استاد راهنما: دكتر محسن ولایتی؛ استاد مشاور: دكتر ولی ا...ملكوتی فر.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي فقه و مبانی حقوق اسلامی، 1390.    جزئيات بيشتر >>
« قلمرو عرف در عقود و ايقاعات »
حسين مراديان؛ استاد راهنما: دكتر سیدرضا افتخاری؛ استاد مشاور: دكتر منصور امیرزاده جیرگلی.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي فقه و مبانی حقوق اسلامی، 1390.    جزئيات بيشتر >>
1 2 3 4 5 6 7 8 9