صفحه اصلي
علوم انسانی - فلسفه و حكمت اسلامی
تجلي جمال و جلال حق در حماسه‌ي عاشورا
محمدعلي برادران فيروزابادي؛ استاد راهنما: دكتر حسین بهروان؛ استاد مشاور: دكتر میرهادی موسوی نیا.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي فلسفه و حكمت اسلامی، 1390.    جزئيات بيشتر >>
حقیقت انسان از ديدگاه مولانا جلال الدين محمد بلخي و كي یركگور
جواد شعباني؛ استاد راهنما: دكتر سید محمد كاظم علوی؛ استاد مشاور: دكتر حسین بهروان.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي فلسفه و حكمت اسلامی، 1390.    جزئيات بيشتر >>
اخلاق و ايمان از ديدگاه مطهري و كيركگارد
فاطمه نجفي توسلي؛ استاد راهنما: دكتر سید محمد كاظم علوی؛ استاد مشاور: دكتر حسین بهروان.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي فلسفه و حكمت اسلامی، 1390.    جزئيات بيشتر >>
انسان كامل از ديدگاه شهيد مطهري و امام خميني (ره)
اكرم جهانگيري؛ استاد راهنما: دكتر میرهادی موسوی نیا؛ استاد مشاور: دكتر حسین بهروان.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي فلسفه و حكمت اسلامی، 1390.    جزئيات بيشتر >>
نظام كيهاني با رويكرد فلسفي ، قرآ‌ني و علمي
فاطمه ربيع پور؛ استاد راهنما: دكتر سید محمد كاظم علوی؛ استاد مشاور: دكتر حسین بهروان.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي فلسفه و حكمت اسلامی، 1390.    جزئيات بيشتر >>
توقيفي بودن صفات خدا در جريان هاي فكري اسلامي (اشاعره ، معتزله و شیعه )
حسن ده نبي؛ استاد راهنما: دكتر میرهادی موسوی نیا؛ استاد مشاور: دكتر حسین بهروان.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي فلسفه و حكمت اسلامی، 1390.    جزئيات بيشتر >>
بررسي تطبيقي زيبا شناختي از ديدگاه ابن عربي و هايدگر ( غايت فلسفه هنر )
سميرا پروين؛ استاد راهنما: دكتر حسین بهروان؛ استاد مشاور: دكتر سید محمدكاظم علوی.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي فلسفه و حكمت اسلامی، 1390.    جزئيات بيشتر >>
شیوه‌ی تعلیم و تر بیت در مكتب تصوف اسلامی
زهرا محبت نيا؛ استاد راهنما: دكتر ناظم تبریزیان؛ استاد مشاور: دكتر میرهادی موسوی نیا.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي فلسفه و حكمت اسلامی، 1390.    جزئيات بيشتر >>
مقايسه عقول طولي در حكمت متعاليه و حكمت اشراق
رضيه خاني ديزاوندي؛ استاد راهنما: دكتر حسین بهروان؛ استاد مشاور: دكتر میرهادی موسوی نیا.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي فلسفه و حكمت اسلامی، 1390.    جزئيات بيشتر >>
معرفي انديشه ها و آثار فلسفي عرفاني حكيم قايني
محمد اذري؛ استاد راهنما: دكتر حسین بهروان؛ استاد مشاور: دكتر ناظم تبریزیان.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي فلسفه و حكمت اسلامی، 1390.    جزئيات بيشتر >>
نگاهی مقایسه ای به جبر و اختیار در اندیشه‌ی استاد مطهری و كارل ماركس
عليرضا رضايي؛ استاد راهنما: دكتر حسین بهروان؛ استاد مشاور: دكتر میرهادی موسوی نیا.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي فلسفه و حكمت اسلامی، 1390.    جزئيات بيشتر >>
بررسي تطبيقي اراده الهي از ديدگاه ملا صدرا و اسپينوزا
هادي سعادت منش؛ استاد راهنما: دكتر سید محمد كاظم علوی؛ استاد مشاور: دكتر میرهادی موسوی نیا.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي فلسفه و حكمت اسلامی، 1390.    جزئيات بيشتر >>
آثار تهجّد از نظر عرفانی و اخلاقی
زینت دادرسی سبزوار؛ استاد راهنما: دكتر حسین بهروان؛ استاد مشاور: دكتر ناظم تبریزیان.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد نا پیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي الهیّات - فلسفه و حكمت اسلامی، 1389.    جزئيات بيشتر >>
نسبت تجربه ی دینی و تجربه ی عرفانی
فاطمه شوشتری؛ استاد راهنما: دكتر سیّد محمّد كاظم علوی؛ استاد مشاور: دكتر حسین بهروان.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد نا پیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي الهیّات - فلسفه و حكمت اسلامی، 1389.    جزئيات بيشتر >>
مقایسه‌ی معرفت از منظر ابن سینا و جان لاك
سمانه علیزاده فیض آبادی؛ استاد راهنما: دكتر میر هادی موسوی نیا؛ استاد مشاور: دكتر ناظم تبریزیان.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد نا پیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي الهیّات - فلسفه و حكمت اسلامی، 1389.    جزئيات بيشتر >>
فلسفه اخلاق از دیدگاه ملاصدرا
مهری عامری؛ استاد راهنما: دكتر حسین بهروان؛ استاد مشاور: دكتر میر هادی موسوی نیا.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد نا پیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي الهیّات - فلسفه و حكمت اسلامی، 1389.    جزئيات بيشتر >>
ارتباط ادراكات حقیقی و اعتباری از دیدگاه علامه طباطبایی و دیوید هیوم
علی تازیكی؛ استاد راهنما: دكتر حسین بهروان؛ استاد مشاور: دكتر میر هادی موسوی نیا.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد نا پیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي الهیّات - فلسفه و حكمت اسلامی، 1389.    جزئيات بيشتر >>
بررسی تطبیقی حقیقت انسان از دیدگاه مولانا و هایدگر
حمید مهدویان؛ استاد راهنما: دكتر علی حقی؛ استاد مشاور: دكتر علی سنایی.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد نا پیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي الهیّات - فلسفه و حكمت اسلامی، 1389.    جزئيات بيشتر >>
بررسی تطبیقی مباحث فقهی و عرفانی در اربعین امام (ره) و شیخ بها
جواد رهنما؛ استاد راهنما: دكتر حسین بهروان؛ استاد مشاور: دكتر علی نصیری.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي فلسفه و حكمت اسلامی، 1389.    جزئيات بيشتر >>
نقد و تطبیق اندیشه های كلامی ابوالفتح محمدبن ابوالقاسم عبدالكریم ابن احمد شهرستانی با خواجه نصیرالدین طوسی
امیر حسن زاده؛ استاد راهنما: دكتر حسین بهروان؛ استاد مشاور: دكتر سید محمد كاظم علوی.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي فلسفه و حكمت اسلامی، 1389.    جزئيات بيشتر >>
1 2 3 4 5 6 7 8