صفحه اصلي
مديران دانشگاه
  حسن بیهقی‌پور
 
سمت  مدیر اُمور اداری
 
تلفن محل كار  2649671
 
تلفن منزل:  
 
پست الكترونيكي  hbp@iaus.ac.ir