صفحه اصلي
مديران دانشگاه
مهندس  سعید نوروزیان
 
سمت  مدیر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات
 
 
 
تلفن منزل: