صفحه اصلي
مديران دانشگاه
  رضا بازقندی
 
سمت  مدیر امور مالی
 
 
 
تلفن منزل: