صفحه اصلي
معاونين
  دكتر محمّد مهرشاد
 
سمت  معاون علمی (آموزشی - پژوهشی)
 
 
 
تلفن منزل:  
 
پست الكترونيكي  m.barghamadi AT iaus.ac.ir
 
 
 
توضيحات

 اطلاعات تحصیلی:

كارشناسی شیمی محض(1378)، كارشناسی ارشد شیمی پلیمر(1382)، دكتری شیمی آلی- پلیمر (1387)، دانشگاه مازندران

مرتبه علمی: استادیار

عضویت: 1. انجمن پلیمر ایران

2. باشگاه پژوهشگران جوان

عنوان پايان­نامه كارشناسي ارشد: "مطالعه سینتیك پخت رزین اپوكسی توسط دی­آمینهای آروماتیك با بهره­گیری از تكنیك ایزوترمال DSC و مطالعه خواص رزین پخت شده".

عنوان پايان­نامه دكتري: "مطالعه سینتیك پخت رزین اپوكسی با استفاده از دی­آمینهای آروماتیك و سنتز پلی­آمیدها و پلی­ایمیدهای محلول و مقاوم حرارتی بر پایه 9و9- دی- اكتیل­فلورن".

زمینه­های مورد علاقه: خواص ساختاری مرتبط با پلیمرها، اصلاحات ساختاری در پلیمرها، نانوكامپوزیتهای پلیمری، رزینهای اپوكسی، پلیمرهای مزدوج.

طرح­های پژوهشی:

1) تهيه نانو كامپوزيتهاي رزين اپوكسي با استفاده از دي آمينهاي آروماتيك و بررسي سنتيك واكنش پخت اين تركيبات با استفاده از تكنیك ایزوترمال و دینامیك DSC (خاتمه یافته).

2) سنتز و شناسایی پلیمرهای مزدوج آروماتیك بر پایه 4- آریل پیریدین و بررسی حلالیت، خواص فوتوفیزیكی و حرارتی آنها (در حال اجرا).

3) سنتز و شناسایی منومر 2و6- بیس (4- استیل فنوكسی) پیریدین و پلیمرهای مزدوج بر پایه آن و همچنین مطالعه حلالیت، خواص فوتوفیزیكی و حرارتی پلیمرهای سنتز شده(در حال اجرا).

4) تهیه نانوكامپوزیتهای رزین اپوكسی/ MWCNT با استفاده از نانوتیوب­كربنی چندلایه با گروهای عاملی اپوكسی(MWCNT-epoxy) سنتزی و بررسی خواص فیزیكی، شیمیایی و حرارتی آنها(در حال اجرا).

ISI Publication:

[1]. Cure kinetics of epoxy resin and aromatic diamines.

M. Ghaemy, M. Barghamadi, H. Behmadi, J. Appl. Polym. Sci. 2004, 94(3) 1049-1056.

[2]. Quinolinium Fluorochromate: An Efficient and Selective Reagent for the Deprotection of Semicarbazones under Non-Aqueous Conditions.

Mahmoud Tajbakhsh, Kamal Alimohammadi, Hossein Behmadi, Mohammad Barghamadi, Journal of Chemical Research, 2005,36(34), 35-37.

[3]. Quinolinium Fluorochromate: An Efficient and Convenient Reagent for Oxidative Cleavage of Thioacetals to Their Parent Carbonyl Compounds.

Mahmoud Tajbakhsh, Kamal Alimohammadi, Farhad Ramzanian-Lehmali, Mohamad Barghamadi, Alireza Shakeri, Phosphorus, Sulfur, and Silicon, 2005, 37(12), 2581-2591.

[4]. Studies of Cure Kinetics and Chemical Resistance of the Cured Products of DGEBA with Aromatic Diamines.

Mousa Ghaemy, Mohammad Barghamadi, and Hossein Behmadi. Iranian Polymer Journal, 2006, 15(5), 375-383.

[5]. Nonisothermal cure kinetics of DGEBA with novel aromatic diamine.

M. Ghaemy, M. Barghamadi, H. Behmadi, J. Appl. Polym. Sci., 2007, 103(5), 3076-3083.

[6]. Nonisothermal Cure Kinetics of Diglycidylether of Bisphenol-A/Amine System Reinforced with Nanosilica Particles.

M. Ghaemy, S. M. Amini Nasab, M. Barghamadi., J. Appl. Polym. Sci., 2007, 104(6), 3855-3863

 

[7]. Study of cure kinetics of diglycidyl ether of bisphenol A with Ni(II) and Cu(II) complexes of benzil bisthiosemicarbazone.

Mousa Ghaemy, Hossein Behmadi, Mohammad Barghamadi, J. Appl. Polym. Sci., 2007, 106(6), 4060-4066.

 

[8]. Synthesis, characterization, and cure reaction of methacrylate-based multifunctional monomers for dental composites.

Mousa Ghaemy, Maryam Heidaripour, Mohamad Barghamadi, J. Appl. Polym. Sci., 2007, 106(3), 1917-1923.

 

[9]. Preparation and non-isothermal Cure Kinetics of DGEBA- nanosilica Particles Composites.

M. Ghaemy, S. M. Amini Nasab, M. Barghamadi, Polymer Composites, 2008, 29(2), 165-172.

 

[10]. Fluorene-ring-containing diamine and resultant soluble thermally stable polyamides.

M. Ghaemy, M. Barghamadi, J. Appl. Polym. Sci., 2008, 110(3), 1730-1738.

 

[11]. Synthesis of Polyamides from Substituted Fluorene and diamides in the presence of Copper (I) Catalyst.

M. Ghaemy, M. Barghamadi, J. Appl. Polym. Sci., 2009, 111(3), 1588-1593.

 

[12]. Synthesis and Properties of Organosoluble Polyimides Based on Novel Flourene-ring Containing Diacetamido-Diamine.

M. Ghaemy, M. Barghamadi, J. Appl. Polym. Sci., 2009, 112(2), 815-821.

 

[13]. Nonisothermal Cure Kinetics of DGEBA with 2,7-Diaminofluorene.

M. Ghaemy, M. Barghamadi, J. Appl. Polym. Sci., 2009, 112(3), 1311-1318.

 

[14]. Non-isothermal Cure Kinetics of Diglycidyl Ether of Bisphenol-A with Various Aromatic Diamines.

M. Barghamadi; M. Ghaemy; R. Alizadeh, Iranian Polymer Journal, 2009, 18(6), 431-443

 

[15]. Synthesis and Characterization of Novel Photoactive Polyamide Derived from Substituted Fluorene by Copper (I) Catalyst.

M. Ghaemy; M. Barghamadi, J. Appl. Polym. Sci., 2009, 114(6), 3464-3471.

[16]. Kinetics and Thermodynamics of Isothermal Curing Reaction of Epoxy-4, 4'-Diaminoazobenzene Reinforced with Nanosilica and Nanoclay Particles.

M. Barghamadi, Polymer Composites, 2010, 31(8), 1442-1448.

[17]. Curing Studies of Epoxy Resin by 4,4'-Diaminoazobenzene as Curing Agent Reinforced with Nanosilica and Nanoclay Particles along with Mechanical and along with Impact Resistance and Thermal Evaluation.

M. Barghamadi, Polymer Composites, 2010, 31(8), 1465-1473.

 

[18]. Solvent-free Synthesis of new 2,4,6-triarylpyridines catalyzed by a bronsted acidic ionic liquid as a green and reusable catalyst.

H. Behmadi, S. Naderipour, S. M. Saadati, M. barghamadi, M. Shaker, N. Tavakoli-Hoseeini, Journal of Heterocyclic Chemistry, 2010(under press).

 

 

National and International Conference Papers:

 

The 10th Iranian Seminar of Organic Chemistry, September 10-12, 2002, Guilan university, Guilan, Iran.

[1]. Studing Kinetics of curing reaction of DGEBA with 4,4’- diaminostillben using isothermal DSC.

Ghaemy M, Barghamadi M.

IUPAC 2003 (IUPAC World Polymer Congress), 13-14 August 2003, Ottawa, Canada.

[2]. Kinetics of Curing Reaction of Epoxy Resin with Aromatic Diamines.

Ghaemy M, Barghamadi M.

 

The 11th Iranian Seminar of Organic Chemistry, feb. 1-3, 2005, Esfehan university, Esfehan, Iran.

[3]. Synthesis of a new aromatic polyacetal by condensation of 4,4’-bisphenol with glyoxal.

Ghaemy M, Behmadi H., Barghamadi M.

 

7th International Seminar on Polymer Science and Technology, 27-29 September, 2005, Amirkabir University, Tehran, Iran.

[4]. Synthesis of novel polyamides and theirs model compounds derived from substituted fluorene.

Mousa Ghaemy, Rahman hosseinzadeh, Mohammad Barghamadi, Hossein Behmadi.

 

[5]. A new and facilitated method for synthesis of cyclic and acyclic polyamides by copper (I) catalyst.

Mousa Ghaemy, Hossein Behmadi, Mohammad Barghamadi

 

13th Iranian Seminar of Organic Chemistry, 7-9 September 2006, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran.

[6]. Studies of kinetics of cure reaction of epoxy resin with aromatic diamine using metal ions and nano materials as catalyses.

S. M. Amininasab, M. Barghamadi, M. Ghaemy

[7]. Synthesis of novel polyamide and their model compounds derived from substituted carbazole.

M. Barghamadi, H. behmadi, M. Ghaemy

 

[8]. Studies of non-isothermal Cure kinetics and properties of the cured samples of DGEBA with aromatic diamine(DAM).

M. Barghamadi, H. behmadi, M. Ghaemy

 

8th International Seminar on Polymer Science and Technology, 23-26 October, 2007, Sharif University, Tehran, Iran.

[9]. A new and facilitated method for synthesis of cyclic polyamide based of fluorene by copper(I) catalyst.

Mousa Ghaemy, Rahman hosseinzadeh, Mohammad Barghamadi, Hossein Behmadi

 

[10]. Study of non-isothermal Cure kinetics of DGEBA with 2,7-diaminofluorene(DAF).

Mousa Ghaemy, Mohammad Barghamadi and Hossein Behmadi

 

[11]. Isothermal Cure kinetics of DGEBA/Amine System in the presence of Nanosilica Particles.

M. Ghaemy, S. M. Amini Nasab, M. Barghamadi

 

[12]. Study of non-isothermal Cure kinetics of DGEBA/Amine System Reinforced with Nanosilica Particles.

M. Ghaemy, S. M. Amini Nasab, M. Barghamadi

 

[13]. Preparation and non-isothermal Cure kinetics of DGEBA-silica nanocomposites from nanoscale silica Particles.

M. Ghaemy, S. M. Amini Nasab, M. Barghamadi

 

15th Iranian Seminar of Organic Chemistry, 27-29 August 2008, Razi University, Kermanshah, Iran.

[14]. Nonisothermal Cure Kinetics of Diglycidylether of Bisphenol-A/Amine Systems Reinforced with Nanosilica Particles.

M. Barghamadi, M. Ghaemy,

 

[15]. Synthesis and Properties of Organosoluble Poloyamides and Polyimides Based on Novel Flourene-ring Containing Diamine.

M. Barghamadi, M. Ghaemy.

 

European Polymer Congress (EPF ' 09), 12-17 July, 2009, Graz University of Technology, Graz, Austria.

[16]. New Facilitated Method for Synthesis of Novel Photoactive Polyamide Derived from Substituted Fluorene by Copper (I) Catalyst.

M. Barghamadi, M. Ghaemy.

 

9th International Seminar on Polymer Science and Technolog, 17-21 October 2009, Iran Polymer and Petrochemical Institute, Tehran, Iran.

[17]. Curing Studies of Epoxy Resin by 4,4'-Diaminoazobenzene Reinforced with Nanosilica and Nanoclay along with Mechanical and Thermal Evaluation.

M. Barghamadi

 

[18]. Kinetics and Thermodynamics of Isothermal Curing Reaction of Epoxy – 4,4'-Diaminoazobenzene Reinforced with Nanosilica and Nanoclay Particles.

M. Barghamadi

 

17th Iranian Seminar of Organic Chemistry, 13-15 October 2010, Mazandaran University, Babolsar, Iran.

[19]. Synthesis and characterization of 2,6-bis(4-acetylphenoxy)pyridine and conjugated aromatic polymers based on this monomer and also studies of solubility, photophysical and thermal properties of synthetic polymers.

M. Barghamadi