صفحه اصلي
یادنامه‌ی شهدا
بخشی از وصییت نامه یكی از شهدا
خانواده شهدا از همه گذشته همچون زينب با خطبه خود مشت محكمي بر دهان ياوه گويان بزنيد

در بخشي از وصيتنامه يكي از اين شهدا آمده است : 
" پيكار كنيد براي احراض حق و بگذاريد به جاي ذلت و ننگ دامن و كفن شما اغشته به خون بدنتان باشد. ... . آري آفتاب چه زود غروب مي كند آنگاه خدا خواهد كه انساني دنيا را وداع گويد اما چه زيباست كه اين تقدير به لطافت قلب مادري باشد كه فرزند دلبندش را در آغوش گيردو اين كار ميسر نباشد مگر با شهادت در راه خدا ومكتب و وطن و... . ... . مادرم وقتي من شهيد شدم بر سر خانه مان علم سبز سوار كن و شما اي خواهران عزيزم از شما مي خواهم كه همچون تمامي خانواده شهدا از همه گذشته همچون زينب با خطبه خود مشت محكمي بر دهان ياوه گويان بزنيد و برادر عزيزم راه خدا بهترين و برترين راههاست پوينده و كوشنده اين راه باش و هميشه توكل برخدا كن."