صفحه اصلي
یادنامه‌ی شهدا
حسین جانم

یكی از شهدا، كه داخل سنگر نشسته بود و ظاهراً تیر یا تركش به او اصابت كرده بود را یافتیم. خواستیم بدنش را داخل یك كیسه بگذاریم و جمع كنیم كه انگشتر و انگشت وسط دست راست او نظرمان را جلب كرد. از آن جالب تر اینكه تمام بدن كاملاً اسكلت شده بود ولی آن انگشت سالم و گوشتی مانده بود. خاكهای روی عقیق انگشتر را كه پاك كردیم، اشك همه مان در آمد. روی آن نوشته شده بود : 
  حسین جانــــم