صفحه اصلي
خبرهای ستاد شاهد
همایش دانشجویان ستاد شاهد وایثارگر

 همايش دانشجويان ستاد شاهد وايثارگر  

زمان   :  دوشنبه 3/3/1389   ساعت 5/9 صبح

مكان  :  سالن اجتماعات دانشكده علوم پزشكی

از تمامی دانشجويان ستاد شاهد وايثارگر دعوت می شود 
در اين مراسم شركت فرمايند