صفحه اصلي
در انتظار منتظَر
گل هميشه بهار
گل هميشه بهارم غدير آمده است

گل هميشه بهارم غدير آمده است
شراب كهنه ما درخم جهان باقي است

خداي گفت كه " اكملتُ دينكم"، آنك

نواي گرم نبي در رگ زمان باقيست

قسم به خون گل سرخ در بهار و خزان

ولايت علي و آل، جاودان باقيست

گل هميشه بهارم بيا كه آيه عشق
به نام پاك تو در ذهن مردمان باقیست