صفحه اصلي
حديث نماز
برائت از آتش دوزخ و نفاق

پيامبر (ص ) :
من صلی اربعين يوما جماعة يدرك التكبيرة الاولي ، كتب له برائتان برائة من النار
و برائة من النفاق

كسي كه نماز خود را با جماعت و با درك تكبير اول نماز، چهل روز انجام
دهد، خداوند دو برائت را برای او مقرر مي سازد: 1- برائت از آتش دوزخ .
2- برائت از نفاق .
( بحار الانوار، ج ,88 ج 4 )