صفحه اصلي
خبرهاي ستاد اقامه‌ي نماز
مسابقه كتاب پرتوی از اسرار نماز

مسابقه كتاب پرتوی از اسرار نماز  مورخ سه شنبه9/7/87ساعت  5/ 1 بعد ازظهر در محل نمازخانه ساختمان مركزی برگزار می گردد
نمونه سوالات كتاب پرتوی از اسرار نماز در ساختمان مركزی دفتر ستاد اقامه نماز 
و محل مجتمع دانشگاهی در  دفتر آقای صدرائی موجود می باشد
  
نمونه سوالات حدود 200سوال چهار جوابی در فایل باكس شبكه داخلی نیز موجود است