صفحه اصلي
حجاب
معيار هايي كه در قرآن برای زنان آمده است،

نمونه هاي زيادي در خصوص زنان عفيفه در قرآن وجود دارد، حضور زنان با حفظ حريم زن و مرد به عنوان پرستار در جنگ احد است، داستان ملكه صبا (بلقيس) كه در قرآن از او به عنوان پادشاه روي زمين به خوبي ياد شده است، نشان از توجه قرآن به عفاف و حجاب زنان دارد؛ 
همچنين دختران حضرت شعيب از ديگر زناني هستند كه چوپاني مي كردند كه در آيات 23 تا 26 سوره قصص به صراحت بيان مي شود كه اين دختران در جامعه با رعايت عفاف با نامحرمان سخن مي گفتند. همچنين در قرآن از همسر فرعون به عنوان الگويي براي زنان ياد شده است ؛ اگر زنان معيار هايي را كه در قرآن آمده است، رعايت كنند، در زندگي بسياري از مشكلات اخلاقي را نخواهند داشت. 
توسعه و پيشرفت جامعه نياز به حضور مداوم افراد با تجربه در جامعه دارد ؛ هرچه محيط كار سالم تر باشد بازدهي كار نيز بيشتر است در واقع مهمترين عامل سلامت جامعه حفظ و رعايت حدود شرعي بين زن و مرد است كه اگر اين امر رعايت شود، جامعه پيشرفت دو چنداني مي كند ولي اگر در جامعه بي حجابي و بي بندباري رشد يابد، فساد و فحشا بروز پيدا مي كند كه اين امر سلامت و اخلاق جامعه را به خطر مي اندازد بر همين اساس به همان نسبتي كه گرايش جامعه به حجاب شدت يابد از رشد مفاسد اخلاقي در اجتماع كاسته مي شود.