صفحه اصلي
پيام‌ها، انتصاب‌ها و تمدید حكم
1397/4/25 دوشنبه
انتصاب- مدیر امور آموزشی، پژوهشی و دانشجویی مركز جوین
مهندس رضا سلیمانی
1396/12/8 سه‌شنبه
تمدید حكم- مدیر گروه حقوق مقاطع كارشناسی و تحصیلات تكمیلی
احمد حسینی
1396/11/14 شنبه
تمدید حكم- دبیر كمیته بیمه و رفاه
رضا برقبانی
1396/11/4 چهارشنبه
تقدیر- مدیر پیشین گروه مدیریت و اقتصاد
دكتر مرتضی محمدی
1396/11/4 چهارشنبه
انتصاب- مدیر گروه مدیریت و اقتصاد
دكتر محمد پوراحتشام
1396/11/1 يكشنبه
تمدید حكم- مدیر گروه دامپزشكی و بیوتكنولوژی
دكتر علی‌اكبر جنت‌آبادی
1396/10/11 دوشنبه
تمدید حكم- مدیر گروه بهداشت محیط و بهداشت حرفه‌ای
مهندس محمد طاهری نامقی
1396/9/14 سه‌شنبه
تمدید حكم- مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات
دكتر حمید مروی
1396/8/24 چهارشنبه
تمدید حكم- مدیر گروه شیمی
دكتر محمد برغمدی
1396/8/24 چهارشنبه
تمدید حكم- مدیر گروه بهداشت عمومی
دكتر احمد مظفری جوین
1396/8/16 سه‌شنبه
انتصاب- مدیر مركز رشد
دكتر متین جامی معین
1396/8/13 شنبه
تمدید حكم- مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات
مهندس سعید نوروزیان
1396/8/13 شنبه
انتصاب- مدیر گروه حسابداری
قاسم قاسمی
1396/8/3 چهارشنبه
تمدید حكم- هماهنگ‌كننده گروه زبان
دكتر وثوقی
1396/7/16 يكشنبه
انتصاب- هماهنگ‌كننده گروه معماری
مهندس مختاری حسینی
1396/7/16 يكشنبه
انتصاب- هماهنگ‌كننده‌ گروه مهندسی عمران
دكتر جعفر مهرآبادی
1396/6/25 شنبه
انتصاب- هماهنگ‌كننده گروه علوم پایه
دكتر نادر مهدیزاده
1396/6/13 دوشنبه
تمدید حكم- رئیس اداره‌ امور فنی و عمرانی دانشگاه
مهندس احمد حیدری
1396/6/13 دوشنبه
تمدید حكم- مدیر امور مالی
رضا بازقندی
1396/6/12 يكشنبه
انتصاب- مسئول دفتر EDO
مهندس محمد طاهری‌نامقی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...