صفحه اصلي
نمونه‌ی فرم‌ها
برای دریافت فرم تعهد انتشار مقالهٔ علمی، كلیك كنید
فايلها
TaahodArticle.doc 50.176 KB فرم تعهد انتشار مقالهٔ علمی
TaahodArticle.pdf 282.489 KB فرم تعهد انتشار مقالهٔ علمی

برای دریافت فرم‌های پژوهشگران برتر، كلیك كنید
فايلها
TopResearchers93.doc 119.808 KB فرم پژوهشگران برتر ۹۳
برای دریافت «متمّم شیوه‌نامه‌ی تشویق مقاله‌های علمی» كلیك كنید.
فايلها
93_25426.pdf 96.789 KB متمّم شیوه‌نامه‌ی تشویق مقاله‌های علمی

معاونت پژوهش و فنّاوری

به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش

با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این كه عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظریه اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان و اعضاء هیات علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت های پژوهشی مد نظر قرار داده و از آن تحظی نكنیم:
1- اصل حقیقت جویی: تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هر گونه پنهان سازی حقیقت.
2- اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت كامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان(انسان، حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق.
3- اصل مالكیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت كامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و كلیه همكاران پژوهش.
4- اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه كشور در كلیه مراحل پژوهش.
5- اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هر گونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال ، تجهیزات و منابع در اختیار.
6- اصل راز داری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان ها و كشور افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
7- اصل احترام: تعهد به رعایت حریم ها حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هر گونه حرمت شكنی.
8- اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همكاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی كه منع قانونی دارد.
9- اصل برائت: التزام به برائت جویی از هر گونه رفتار غیر حرفه ای و اعلام موضع نسبت به كسانی كه حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیر علمی می آلایند.

فايلها
Res_Ethical.Charter.doc 32.256 KB

منشور اخلاق پژوهش

برای دریافت تعهدات طرح‌های پژوهشی كلیك كنید.

فايلها
Commitments.of.Research.Projects.pdf 51.632 KB تعهدات طرح‌های پژوهشی

برای دریافت فرم‌های چاپ و انتشار كتاب، كلیك كنید
فايلها
فرم توجيهي انتشار کتاب.doc 37.888 KB فرم توجیهی انتشار كتاب
فرم توجيهي انتشار کتاب.pdf 161.369 KB فرم توجیهی انتشار كتاب
فرم درخواست چاپ کتاب.doc 83.456 KB فرم درخواست چاپ كتاب
فرم درخواست چاپ کتاب.pdf 268.093 KB فرم درخواست چاپ كتاب

برای دریافت فرم مراجعه‌كنندگان، كلیك كنید
فايلها
Referral.Form.pdf 23.23 KB فرم مراجعه‌كنندگان

برای دریافت «آئین‌نامه‌ی شركت در سمینارهای خارجی» كلیك كنید.
فايلها
OutOfIranSeminars.pdf 1.16 MB آئین‌نامه‌ی شركت در سمینارهای خارجی
برای دریافت «قرارداد اجرای طرح پژوهشی» به حوزه معاونت پژوهش و فناوری مراجعه فرمایید.

برای دریافت «فرم الف» روی یكی از پرونده‌های زیر كلیك كنید:
فايلها
FormAlef.doc 45.568 KB فرم الف (قالب DOC)
FormAlef.pdf 39.031 KB فرم الف (قالب PDF)


   چگونگی تنظیم و تدوین یكنواخت گزارش‌های طرح‌های تحقیقاتی و اتخاذ رویه‌ای واحد در سطح دانشگاه مستلزم رعایت نكاتی است كه در این راهنما شرح داده شده است. این راهنما در چهار بخش تحت عناوین، مشخصات اصلی طرح‌های تحقیقاتی دانشگاه، نحوه‌ی تنظیم صفحات مقدماتی، مشخصات متن اصلی طرح، نحوه‌ی تنظیم صفحات پس از متن و فهرست‌نویسی منابع تنظیم شده است. 
   توصیه می‌شود قبل از شروع به نگارش یافته‌ها، این راهنما كه در دو قالب  Microsoft WORD و Adobe PDF قابل بارگیری است، به دقت مورد مطالعه قرار گیرد.

فايلها
FinalReportGuide.doc 326.656 KB راهنمای تدوین گزارش نهایی (قالب DOC.)
FinalReportGuide.pdf 215.764 KB راهنمای تدوین گزارش نهایی (PDF.)

   همكاران محترم،

   برای ارایه‌ی «طرح پژوهشی» فرم‌های زیر را بارگیری(Download) نموده و پس از تكمیل به آدرس الكترونیكی مدیر پژوهش (res_m@iaus.ac.ir) ارسال نمایید.
فايلها
AlefForm.doc 52.224 KB شناسنامه‌ی طرح پژوهشی (فرم الف)
ZeroForm.doc 361.472 KB پیشنهاد طرح پژوهشی (فرم صفر)
1