صفحه اصلي
همايش ها
اطلاعيه های دفنر فرهنگ اسلامي
پرسش‌های متداول
منظور از علوم قرآنى چیست؟

"علوم قرآنى" اصطلاحى است درباره مسائلى مرتبط با شناخت قرآن و شئون مختلف آن; فرق این رشته با "معارف قرآنى" آن است كه علوم قرآنى بحثى بیرونى است و به درون و محتواى قرآن از جنبه تفسیرى كارى ندارد; امّا "معارف قرآنى" كاملا با مطالب درونى قرآن و محتواى آن سروكار داشته، یك نوع تفسیر موضوعى به شمار مى رود; نظیر خداشناسى، جهان شناسى، انسان شناسى، نبوت، امامت، معاد، اخلاق و...; به عبارت دیگر، "علوم قرآن" شامل مجموعه اى از علوم و معارف مربوط به قرآن است كه به طور خاص در خدمت فهم قرآن مى باشد; مانند: علم رسم، علم قرائات، علم اسباب النزول و...
قید به طور خاص، علومى را كه مختص به قرآن نیست، ولى مقدمه فهم قرآن است، مانند: صرف و نحو، از تعریف بیرون مى كند. اصطلاح علوم قرآنى در قرن پنجم و ششم پدید آمد و علم تفسیر كه تا آن زمان، علمى از علوم قرآنى به شمار مى آمد از آن جدا شد.