صفحه اصلي
آخرين اطلاعيه‌های امور آموزش و برنامه‌ريزی
محل برگزاری امتحان‌ها برای تمام دوره‌ها و رشته‌ها، «دانشكده‌ی علوم انسانی» واقع در مجتمع دانشگاه است.