صفحه اصلي
آخرين اطلاعيه‌های امور آموزش و برنامه‌ريزی
زمان‌بندی حذف و اضافه در نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
برنامه‌ی زمان‌بندی حذف و اضافه
بهمن‌ماه ۹۸-۱۳۹۷
دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار 

تاریخ /ساعت
۸:۳۰ تا ۲۴
شنبه ۲۷ بهمن‌ماه ۱۳۹۷
ورودی ۹۴ و قبل از آن
یك‌شنبه ۲۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۷
ورودی ۹۵
دوشنبه ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۷
ورودی ۹۶
سه‌شنبه ۳۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۷
ورودی ۹۷
چهارشنبه اول اسفندماه ۱۳۹۷
تمام ورودی‌ها
پنج‌شنبه دوم اسفندماه ۱۳۹۷
تمام ورودی‌ها

۱
- دانشجویی مجاز به حذف واضافه می‌باشد كه در زمان انتخاب واحد تأییدیه‌ی خود را  دریافت نموده باشد.
۲- حذف و اضافه یك بار امكان‌پذیر است و تاریخ‌های فوق تمدید نخواهد شد.
۳- آخرین زمان دریافت تأییدیه برای تغییرات در زمان حذف واضافه دوم اسفندماه ۱۳۹۷ می‌باشد (چنانچه به هردلیل دانشجویی اقدام به دریافت تأییدیه‌ی نهایی انتخاب واحد ننماید، درس‌های انتخابی وی، حذف خواهد شد )
۴- هر دانشجو پس از تغییرات دروس می‌بایست مجدداً تأییدیه‌ی خود را ازطریق سامانه‌ٔ رسا دریافت نماید.
تذكرات بسیار مهم :
* دررعایت پیش‌نیاز دروس دقت نمایید؛ بعد از زمان حذف و اضافه هر درسی به هردلیل حذف شود، شهریه‌ی آن مسترد نخواهد شد.
** تمام مراحل فوق از طریق سامانه‌ی رسا و به‌صورت اینترنتی امكان‌پذیر است.