تحصيلات تكميلي
صفحه اصلي
آيين‌نامه تكميلي كارشناسي ارشد ناپيوسته
آيين‌نامه كارشناسي ارشد ناپيوسته
آیین‌نامه‌ی آموزشی دوره‌ی دكتری
آيين‌نامه تكميلي كارشناسي ارشد ناپيوسته

آيين‌نامه تكميلي اجرايي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته
آيين‌نامه كارشناسي ارشد ناپيوسته

آيين‌نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته - مقدمه

آيين‌نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته - فصل اول: كليات: تعريف

آيين‌نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته - فصل دوم: شرايط ورود

آيين‌نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته - فصل سوم: واحدهاي درسي

آيين‌نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته - فصل چهارم: حضور و غياب

آيين‌نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته - فصل پنجم: طول دوره،مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل

آيين‌نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته - فصل ششم: ارزشيابي

آيين‌نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته - فصل هفتم: پايان‌نامه

آيين‌نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد - فصل هشتم: ساير مقررات
آیین‌نامه‌ی آموزشی دوره‌ی دكتری
متن كامل آیین‌نامه‌ی آموزشی دوره‌ی دكتری در دست تهیه است.
فايلها
Regulation-PhD.pdf 341.824 KB آیین‌نامه‌ی آموزشی دوره‌ی دكتری
جستجو
بيشتر