معرفی رشته‌های تحصیلی


رشته‌های مقطع دكتری تخصصی (.Ph.D):
1) مهندسی فنّاوری اطّلاعات
2) مهندسی برق- الكترونیك
3) بیوتكنولوژی كشاورزی- گیاهی
4) زراعت
5) الهیات و معارف اسلامی- فلسفه و كلام اسلامی
6) فلسفه
7) علوم و مهندسی صنایع غذایی- فناوری مواد غذایی
8) علوم و مهندسی صنایع غذایی- صنایع غذایی
9) علوم و مهندسی صنایع غذایی- زیست فناوری مواد غذایی
10) علوم و مهندسی صنایع غذایی- شیمی مواد غذایی
11) زبان و ادبیّات فارسی
12) شیمی- شیمی آلی

رشته‌های مقطع كارشناسی‌ارشد:
1) حسابداری
2) حسابرسی
3) مدیریت مالی
4) مدیریت اجرایی
5) مدیریت فنّاوری اطّلاعات- مدیریت منابع اطّلاعاتی
6) مدیریت صنعتی- مدیریت عملكرد
7) علوم اقتصادی
8) مدیریت آموزشی
9) روان‌شناسی تربیتی
10) روان‌شناسی شخصیت
11) روان‌شناسی ورزشی
12) علوم تربیتی- برنامه‌ریزی آموزشی
13) حقوق خصوصی
14) حقوق مالی- اقتصادی
15) حقوق اقتصادی
16) فقه و حقوق خصوصی
17) فقه و حقوق جزا
18) معارف اسلامی و حقوق- حقوق خانواده
19) فقه و مبانی حقوق اسلامی
20) فلسفه و حكمت اسلامی
21) الهیّات و معارف اسلامی-فلسفه وكلام اسلامی- فلسفه‌ی اسلامی
22) الهیّات و معارف اسلامی- فلسفه وكلام اسلامی- كلام اسلامی
23) آموزش زبان انگلیسی
24) زبان و ادبیّات فارسی
25) زبان و ادبیّات فارسی- ادبیات كودك و نوجوان
26) شیمی دارویی
27) شیمی- شیمی پلیمر
28) شیمی- شیمی آلی
29) ژنتیك
30) میكروبیولوژی
31) زیست‌فنّاوری (بیوتكنولوژی)- میكروبی
32) زیست‌شناسی- بیوشیمی- گرایش بیوشیمی
33) زیست‌شناسی- بیوشیمی- بیوشیمی گیاهی
34) زیست‌شناسی- علوم جانوری- زیست‌سلولی تكوینی
35) زیست‌شناسی- علوم سلولی و مولكولی
36) بیوتكنولوژی كشاورزی
37) مهندسی كشاورزی زراعت
38) مهندسی كشاورزی- اصلاح نباتات
39) بهداشت و كنترل كیفی مواد غذایی
40) علوم و مهندسی صنایع غذایی- علوم مواد غذایی
غذا علوم و مهندسی صنایع غذایی- زیست‌فناوری مواد غذایی
42) علوم و مهندسی صنایع غذایی- فناوری مواد غذایی
43) علوم و مهندسی صنایع غذایی- صنایع غذایی
44) مهندسی كامپیوتر- نرم‌افزار
45) مهندسی كامپیوتر- معماری سیستم‌های كامپیوتر
تری مهندسی برق - الكترونیك قدرت و ماشین‌های الكتریكی
47) مهندسی برق- كنترل
48) مهندسی برق- سیستم‌های قدرت
49) مهندسی برق- مدارهای مجتمع الكترونیك
50) مهندسی برق- افزاره‌های میكرو و نانو الكترونیك
51) مهندسی برق- سیستم‌های الكترونیك دیجیتال
52) مهندسی مكاترونیك- ارتباطات جنبی انسان- ماشین- كامپیوتر

رشته‌های مقطع كارشناسی:
1) حقوق
2) روان‌شناسی
3) شیمی- شیمی دارویی
4) حسابداری- دولتی
5) حسابداری- مالیاتی
6) حسابداری- حسابرسی
7) مهندسی عمران
8) زیست‌شناسی سلولی و مولكولی- ژنتیك
9) مهندسی مكانیك
10) مهندسی پزشكی- بیوالكتریك
اور زیست‌شناسی سلولی و مولكولی- بیوتكنولوژی (زیست‌فنّاوری)
12) مهندسی برق
13) مهندسی كامپیوتر- نرم‌افزار
14) مهندسی كامپیوتر- فنّاوری اطلاعات
15) مهندسی كشاورزی- علوم و صنایع غذایی
16) مهندسی كشاورزی- مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی
17) مهندسی كشاورزی- مهندسی مكانیك بیوسیستم
18) مهندسی كشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات
19) مهندسی كشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات- زراعت
20) مهندسی كشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات- اصلاح نباتات
21) زبان و ادبیّات فارسی
22) علوم تربیتی- مدیریت و برنامه‌ریزی
23) علوم تربیتی- تكنولوژی آموزشی
24) علوم اقتصادی- اقتصاد بازرگانی
25) الهیات و معارف اسلامی- فقه و مبانی حقوق اسلامی
26) الهیات و معارف اسلامی- فلسفه و حكمت اسلامی
27) مهندسی رُباتیك (رایانش امن)
28) شیمی- فنّاوری اطّلاعات
29) مهندسی ورزش
30) بانكداری اسلامی
31) علوم قضایی
32) فیزیك مهندسی

رشته‌های مقطع كارشناسی ناپیوسته:
1) علمی‌كاربردی معماری
2) علمی‌كاربردی حسابداری
3) مهندسی تكنولوژی نرم‌افزار - كامپیوتر
4) مهندسی تكنولوژی الكترونیك
5) مهندسی تكنولوژی برق- قدرت
6) مهندسی برق- شبكه‌های انتقال و توزیع
7) مهندسی كشاورزی- علوم و صنایع غذایی
8) مهندسی تولیدات گیاهی
9) مهندسی تولیدات گیاهی- زراعت
10) مهندسی تولیدات گیاهی- باغبانی
11) زبان و ادبیّات فارسی
12) آموزش و پرورش ابتدایی
13) علمی‌كاربردی بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی
14) علوم آزمایشگاه دامپزشكی
15) مهندسی تولیدات دامی
16) علمی‌كاربردی پرورش طیور
17) حسابداری
18) مهندسی تكنولوژی كنترل- ساخت و تولید
19) علوم تجربی
20) مهندسی شهرسازی
21) مهندسی اجرایی عمران
22) مهندسی مكانیك خودرو
23) مهندسی ساخت و تولید ماشین‌ابزار
24) حقوق اسناد و قراردادهای تجاری
25) آموزش دینی و عربی

رشته‌های مقطع كاردانی:
1) تكنولوژی صنایعغذایی
2) علمی‌كاربردی گوشت و فرآورده‌های گوشتی
3) علمی‌كاربردی شیر و فرآورده‌های لبنی
4) كاردان فنی صنایع غذایی
5) كاردان صنایع- ایمنی صنعتی
6) بهداشت مدارس
7) علمی‌كاربردی فرش دستباف
8) تربیت معلم آموزش ابتدایی
9) تربیت معلم آموزش زبان انگلیسی
10) دامپزشكی
11) حسابداری
12) مدیریت صنعتی كاربردی
13) علمی‌كاربردی برق- قدرت
14) علمی‌كاربردی مخابرات- ICT
15) كاردان فنی برق- الكترونیك
16) علمی‌كاربردی كامپیوتر نرم‌افزار
17) تربیت معلم آموزش علوم تجربی
18) معلم فنی صنایع شیمیایی
19) الكتروتكنیك-برق صنعتی
20) اُمور زراعی
21) تكنولوژی تولیدات گیاهی
22) ادبیّات فارسی
23) ریاضی
24) دینی وعربی

رشته‌های مقطع كاردانی پیوسته:
1) علمی‌كاربردی حسابداری
2) الكترونیك
1) كامپیوتر

رشته‌های زیرمجموعه‌ی علوم پزشكی:
1) كارشناسی پیوسته‌ی پرستاری (زن-مرد)
2) كارشناسی پیوسته‌ی مهندسی بهداشت حرفه‌ای (زن-مرد)
3) كارشناسی پیوسته‌ی مهندسی بهداشت محیط (زن-مرد)
4) كارشناسی پیوسته‌ی علوم و صنایع غذایی، گرایش كنترل كیفی و بهداشتی (زن-مرد)
5) كاردانی ناپیوسته‌ی بهداشت خانواده (زن)
6) كاردانی ناپیوسته‌ی بهداشت مبارزه با بیماری‌های واگیر (مرد) 

آخرین به‌روزرسانی: اردیبهشت 96

تغيير زبان
در یك نگاه
نقشه‌ی وب‌گاه
http://www.iaus.ac.ir/sitemap

صفحه‌های مهم وب‌گاه
درباره‌ی دانشگاه فعالیت‌های پژوهشی گروه‌های آموزشی صفحه‌های علمی خدمات مطالعاتی سایر صفحه‌ها
وب‌گاه‌های جنبی (Sub Domains)
خدمات مطالعاتی برنامه‌های كاربردی گروه‌های آموزشی خدمات اطلاع‌رسانی انجمن‌های علمی وب‌نوشت‌ها