معرفی رشته‌های تحصیلی

رشته‌های مقطع دكتری تخصصی (.Ph.D):
1- مهندسی فنّاوری اطّلاعات
2- بیوتكنولوژی كشاورزی- گیاهی
3- الهیات و معارف اسلامی- فلسفه و كلام اسلامی
4- علوم و صنایع غذایی
5- مهندسی برق- الكترونیك
6- علوم و مهندسی صنایع غذایی- مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی
7- علوم و مهندسی صنایع غذایی- میكرو بیولوژی مواد غذایی
8- علوم و صنایع غذایی- شیمی مواد غذایی
9- زبان و ادبیّات فارسی
10- مهندسی كشاورزی- علوم و صنایع غذایی- تكنولوژی مواد غذایی
11- شیمی- شیمی آلی
12- فلسفه
13- زراعت

رشته‌های مقطع دكتری حرفه‌ای:
1- دامپزشكی

رشته‌های مقطع كارشناسی‌ارشد:
1- حسابداری
2- مهندسی برق قدرت- الكترونیك قدرت و ماشین‌های الكتریكی
3- زیست‌فنّاوری (بیوتكنولوژی)- میكروبی
4- علوم و مهندسی صنایع غذایی- علوم مواد غذایی
5- علوم و مهندسی صنایع غذایی- زیست‌فناوری مواد غذایی
6- علوم و مهندسی صنایع غذایی- فناوری مواد غذایی
7- علوم و مهندسی صنایع غذایی- صنایع غذایی
8- بیوتكنولوژی كشاورزی
9- مهندسی كشاورزی زراعت
10- شیمی- شیمی آلی
11- زبان و ادبیّات فارسی
12- زبان و ادبیّات فارسی- ادبیات كودك و نوجوان
13- الهیّات و معارف اسلامی- فقه و مبانی حقوق اسلامی
14- الهیّات و معارف اسلامی- فلسفه و حكمت اسلامی
15- الهیّات و معارف اسلامی- فلسفه‌ی اسلامی
16- الهیّات و معارف اسلامی- كلام اسلامی
17- الهیّات و معارف اسلامی و حقوق- حقوق خانواده
18- آموزش زبان انگلیسی
19- علوم تربیتی- برنامه‌ریزی آموزشی
20- علوم تربیتی- آموزش و پرورش ابتدایی
21- علوم تربیتی- برنامه‌ریزی درسی
22- روان‌شناسی تربیتی
23- روان‌شناسی شخصیت
24- حقوق خصوصی
25- فقه و حقوق خصوصی
26- فقه و حقوق جزا
27- حقوق مالی- اقتصادی
28- حقوق اقتصادی
29- علوم اقتصادی
30- مدیریت مالی
31- مدیریت صنعتی- مدیریت عملكرد
32- مدیریت بازرگانی- تجارت الكترونیك
33- مدیریت آموزشی
34- مدیریت اجرایی
35- مدیریت فنّاوری اطّلاعات- مدیریت منابع اطّلاعاتی
36- حسابرسی
37- روان‌شناسی ورزشی
38- شیمی دارویی
39- شیمی- شیمی پلیمر
40- مهندسی پزشكی بیوالكتریك
41- مهندسی برق- كنترل
42- مهندسی برق- سیستم‌های قدرت
43- مهندسی كامپیوتر- نرم‌افزار
44- مهندسی كامپیوتر- معماری سیستم‌های كامپیوتر
45- مهندسی كشاورزی- اصلاح نباتات
46- ژنتیك
47- زیست‌شناسی- بیوشیمی- گرایش بیوشیمی
48- زیست‌شناسی- بیوشیمی- بیوشیمی گیاهی
49- زیست‌شناسی- علوم جانوری- زیست‌سلولی تكوینی
50- زیست‌شناسی- علوم سلولی و مولكولی
51- زیست‌شناسی- بیوفیزیك
52- میكروبیولوژی
53- زیست‌شناسی- علوم گیاهی- فیزیولوژی
54- مهندسی برق- مدارهای مجتمع الكترونیك
55- مهندسی برق- افزاره‌های میكرو و نانو الكتریك
56- مهندسی برق- سیستم‌های الكترونیك دیجیتال
57- مهندسی مكاترونیك- طراحی ربات‌ها و سیستم‌های مكاترونیكی
58- مهندسی مكاترونیك- اتوماتیك و كنترل تولید
59- مهندسی مكاترونیك- ارتباطات جنبی انسان- ماشین- كامپیوتر


رشته‌های مقطع كارشناسی:
1- حقوق
2- مهندسی عمران
3- مهندسی مكانیك

4- زیست‌شناسی سلولی و مولكولی- ژنتیك
5- شیمی- شیمی دارویی
6- مهندسی پزشكی- بیوالكتریك
7- زیست‌شناسی سلولی و مولكولی- بیوتكنولوژی (زیست‌فنّاوری)
8- مهندسی برق
9- حسابداری- دولتی
10- حسابداری- مالیاتی
11- حسابداری- حسابرسی
12- مهندسی كامپیوتر- نرم‌افزار
13- مهندسی فنّاوری اطلاعات
14- مهندسی كشاورزی- علوم و صنایع غذایی
15- مهندسی كشاورزی- مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی
16- مهندسی كشاورزی- مهندسی مكانیك بیوسیستم
17- مهندسی كشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات
18- مهندسی كشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات- زراعت
19- مهندسی كشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات- اصلاح نباتات
20- زبان و ادبیّات فارسی
21- علوم تربیتی- مدیریت و برنامه‌ریزی
22- علوم تربیتی- تكنولوژی آموزشی
23- علوم اقتصادی- اقتصاد بازرگانی
24- الهیات و معارف اسلامی- فقه و مبانی حقوق اسلامی
25- الهیات و معارف اسلامی- فلسفه و حكمت اسلامی
26- مهندسی رُباتیك (رایانش امن)
27- شیمی- فنّاوری اطّلاعات
28- روان‌شناسی
29- مهندسی ورزشی
30- مهندسی معماری
31- بانكداری اسلامی
32- علوم قضایی
33- فیزیك مهندسی


رشته‌های مقطع كارشناسی (پاره‌وقت):
1- حسابداری

رشته‌های مقطع كارشناسی ناپیوسته:
1- علمی‌كاربردی معماری
2- علمی‌كاربردی حسابداری
3- مهندسی تكنولوژی كامپیوتر- نرم‌افزار
4- مهندسی تكنولوژی الكترونیك
5- مهندسی تكنولوژی برق- قدرت
6- تكنولوژی برق- شبكه‌های انتقال و توزیع
7- مهندسی كشاورزی- علوم و صنایع غذایی
8- مهندسی تولیدات گیاهی- زراعت
9- مهندسی تولیدات گیاهی- باغبانی
10- زبان و ادبیّات فارسی
11- آموزش و پرورش ابتدایی
12- علمی‌كاربردی بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی
13- علوم آزمایشگاه دامپزشكی
14- مهندسی تولیدات دامی
15- علمی‌كاربردی پرورش طیور
16- حسابداری
17- مهندسی تكنولوژی كنترل- ساخت و تولید
18- علوم تجربی
19- مهندسی شهرسازی
20- مهندسی اجرایی عمران
21- مهندسی مكانیك خودرو
22- مهندسی ساخت و تولید ماشین‌ابزار
23- حقوق اسناد و قراردادهای تجاری

رشته‌های مقطع كاردانی:
1- تكنولوژی صنایع غذایی
2- علمی‌كاربردی گوشت و فرآورده‌های گوشتی
3- كاردان فنی صنایع غذایی
4- بهداشت حرفه‌ای
5- بهداشت خانواده
6- بهداشت محیط
7- كاردان صنایع- ایمنی صنعتی
8- بهداشت مدارس
9- علمی‌كاربردی فرش دستباف
10- تربیت معلم آموزش ابتدایی
11- تربیت معلم آموزش زبان انگلیسی
12- دامپزشكی
13- علمی‌كاربردی حسابداری
14- مدیریت صنعتی كاربردی
15- علمی‌كاربردی برق- قدرت
16- علمی‌كاربردی مخابرات- ارتباط داده‌ها ICT
17- كاردان فنی برق- الكترونیك
18- علمی‌كاربردی نرم‌افزار كامپیوتر
19- تربیت معلم آموزش علوم تجربی
20- معلم فنی صنایع شیمیایی
21- الكتروتكنیك
22- الكتروتكنیك (تأسیسات الكتریكی)

رشته‌های مقطع كاردانی (پاره‌وقت):
1- حسابداری
2- نرم‌افزار كامپیوتر

رشته‌های مقطع كاردانی پیوسته:
1- علمی‌كاربردی حسابداری
2- الكترونیك
3- كامپیوتر

رشته‌های مقطع كاردانی‌ناپیوسته:
1- علمی‌كاربردی شیر و فرآورده‌های لبنی
2- اُمور زراعی
3- تكنولوژی تولیدات گیاهی
4- بهداشت
5- بهداشت مبارزه با بیماری‌ها
6- ادبیّات فارسی
7- الكتروتكنیك- برق صنعتی
8- ریاضی

رشته‌های زیرمجموعه‌ی علوم پزشكی:
1- كارشناسی‌ارشد بهداشت و كنترل كیفی مواد غذایی
2- كارشناسی پیوسته‌ی پرستاری (زن-مرد)
3- كارشناسی پیوسته‌ی مهندسی بهداشت حرفه‌ای (زن-مرد)
4- كارشناسی پیوسته‌ی مهندسی بهداشت محیط (زن-مرد)
5- كارشناسی پیوسته‌ی علوم و صنایع غذایی، گرایش كنترل كیفی و بهداشتی (زن-مرد)
6- كاردانی ناپیوسته‌ی بهداشت خانواده (زن)
7- كاردانی ناپیوسته‌ی بهداشت مبارزه با بیماری‌ها (مرد)

آخرین به‌روزرسانی: خرداد 1395
/ه.د
تغيير زبان
در یك نگاه
نقشه‌ی وب‌گاه
http://www.iaus.ac.ir/sitemap

صفحه‌های مهم وب‌گاه
درباره‌ی دانشگاه فعالیت‌های پژوهشی گروه‌های آموزشی صفحه‌های علمی خدمات مطالعاتی سایر صفحه‌ها
وب‌گاه‌های جنبی (Sub Domains)
خدمات مطالعاتی برنامه‌های كاربردی گروه‌های آموزشی خدمات اطلاع‌رسانی انجمن‌های علمی وب‌نوشت‌ها