خبرهای امور اداری
بيشتر
آشنايي با امور اداري دانشگاه


   مديريت امور اداري در واقع جنبه‌هاي انساني سازمان را در بر مي‌گيرد، زيرا انسان عامل مهمي در نيل به اهداف سازمان و مديريت به شمار مي‌رود. تحقيقات امروزي بيانگر اين واقعيت است كه رابطه نزديكي بين نحوه مديريت منابع انساني و امكان نيل به اهداف سازماني وجود دارد، از اين روست كه اين مديريت امروزه به منزله يكي از شريان‌هاي مهم و حياتي هر سازماني محسوب مي‌گردد. مديريت منابع انساني، تخصص ويژه‌اي است كه كوشش مي نمايد تا در جهت كسب رضايت كاركنان و تأمين هدف هاي سازماني گام برداشته و سياست‌گذاري نمايد.

مديران منابع انساني به طور كلي داراي دو نوع وظيفه مي‌باشند:
اول: برنامه ريزي، سازمان‌دهي، رهبري، نظارت و هماهنگي در واحد تحت نظارت خود و اجراي عمليات تاكتيكي.
دوم: وظايف اختصاصي يعني انجام كليه‌ي عمليات لازم جهت استخدام، در زمان اشتغال و هنگام بازنشستگي تا پايان عمر يك نيرو.
   مديريت امور اداري سازمان در راستاي تحقق اهداف سازماني خود، اهم برنامه‌ريزي‌هاي خود را بر روي منابع انساني (ركن اصلي و اساسي سازمان)، اجراي صحيح بخشنامه‌ها، آئين‌نامه‌ها و... در چار چوب مقررات و قانون نموده كه خلاصه‌اي از آن به‌شرح ذيل مرقوم مي‌گردد.
   شرح وظايف مديريت امور اداري :
 
·         رسيدگي و انجام امور مربوط به بررسيهاي سازماني و پيش بيني و تأمين كادر نيروي انساني مورد نياز دانشگاه
·         تعيين و تشخيص پستهاي سازماني واحدهاي تابعه با همكاري واحدهاي ذيربط
·         مراقبت در امر حضور و غياب كاركنان دانشگاه و طراحي سيستم‌هاي مكانيزه حضور و غياب
·         انجام امور استخدامي و صدور احكام كاركنان دانشگاه با رعايت قوانين و مقررات استخدامي
·        صدور حكم استخدامي ، تغيير ضريب حقوق و مزايا ، ارتقاء گروه ، ترفيع و رتبه‌‌‌‌‌ علمي ، انتصاب ، اشتغال ، مأموريت، تعليق ، بازنشستگي ، موظف و غيره
·       اجراي قوانين و مقررات ، آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي انضباطي مورد عمل و رسيدگي به تخلفات اداري مطابق دستورالعمل مربوطه
·         تهيه آمار كاركنان و انتقال آن به كارتهاي كاردكس و كامپيوتري جهت نگهداري و ارائه به مقامات مافوق
·       تهيه و تنظيم و نگهداري حفظ و حراست پرونده‌هاي استخدامي و تهيه و جمع‌اوري آمار و اطلاعات پرسنلي مورد نياز واحد‌ها و نيز مايحتاج دانشگاه اعم از لوازم و مواد با رعايت كامل مقررات مالي
·        انجام تداركات لازم جهت تأمين سوخت ، آب و برق حفظ وسائل و تجهيزات مصرف نشدني دستگاههاي تأسيساتي و حرارتي و ارتباطي
·         خريد مايحتاج دانشگاه طبق مقررات قانوني مربوطه
·         تهيه و تنظيم و نگهداري دفاتر كالا و اسناد خريد
·         انبارداري و تهيه و تنظيم دفاتر انبار
·         توزيع و تحويل كالاهاي مورد درخواست به واحدها و گروههاي متقاضي
·         سفارش امور چاپي مطابق مقررات موضوعه
·        نگهداري و تعمير و حفظ و حراست ساختمان و تأسيسات ، تجهيزات و وسائل و ساير لوازم غير مصرفي و انجام دادن اقدامات احتياطي اوليه در موقع بروز حوادث
·         انجام ساير امور مرتبط

   براي انجام امور فوق و بهينه سازي و استفاده از حداكثر بهره وري در دانشگاه تمام سعي و تلاش خود را معطوف به شعار رياست محترم دانشگاه در اولين روز نشست با همكاران يعني تحقق كرامت والاي انساني در دانشگاه مصروف خواهيم داشت كه زير بناي ساير امور مي باشد و خوشبختانه با ايجاد طرح مودت يك گام به اين هدف بزرگ كه رسالت پيامبر عظيم الشان است و با سال نام گذاري آن ستوده خلقت تقارن دارد برداشته ايم
 
 
 
 
 
 
 
مديريت اداري پشتيباني  كننده واحد در زمينه هاي اداري خدمات و تداركات است كه در زمينه هاي زير فعاليت دارد :
1- كارگزيني كاركنان :
 اين بخش كليه اقدامات مديريت منابع انساني شامل تامين و سازماندهي و انتصاب نيروي انساني , آموزش و پرورش نيروي انساني , ترفيعات , جابجاييها, مرخصي , ماموريت , بركناري از خدمات , بازنشستگي , برقراري حقوق و مزاياي كاركنان  غير هيئت علمي , بايگاني اسناد و مدارك را انجام ميدهد.
2- تداركات واحد :
 اين بخش كليه اقدامات مربوط به تهيه نيازمنديها  اعم از كالا و خدمات نگهداري و مديريت انبارها و واگذري اجناس مورد نياز به بخش هاي مختلف دانشگاه را زير نظر مدير اداري و با هماهنگي مدير مالي به انجام ميرساند.
3- بخش خدمات :
 
اين بخش كليه كارهاي خدماتي واحد از قبيل انتظامات , نگهداري فضاي سبز , ترابري افراد/اشياء , نظارت محوطه و ساختمانها را زير نظر مدير اداري به انجام مي رساند.
 
 

خلاصه و ظايفي كه اداره كارگزيني با هماهنگي مدير محترم امور اداري انجام ميدهد بشرح زير مي باشد.
1 ـ تهيه و تنظيم و صدور كارت حضور و غياب كاركنان بصورت كامپيوتري
2 ـ محاسبه و صدور حكم افزايش حقوق و سنوات سالانه كاركنان
3 ـ محاسبه و صدور احكام حق فني ، حق جذب ، تخصصي مالي كاركنان
4 ـ صدور احكام حق تأهل ، اولاد و فوق العاده ويژه كاركنان
5 ـ صدور حكم مأموريت و محاسبه و اقدام در مورد پرداخت فوق العاده مأموريت كاركنان بر اساس ضوابط
6ـ صدور حكم ارتقاء گروه كاركنان برحسب مدرك تحصيلي و شرايط احراز
7 ـ بررسي حضور و غياب كاركنان و تنظيم ليست كاركرد ماهانه آنان بمنظور پرداخت حقوق ، اضافه كار ، اياب ذهاب در هر ماه
8 ـ صدور حكم انتصاب كاركنان و اقلام در مورد پرداخت حق سرپرستي و حق مسئوليت آنان طبق دستور و رعايت ضوابط
9 ـ محاسبه كارت حضور و غياب كاركنان ساعتي و تنظيم ليست آنان بمنظور پرداخت حق الزحمه
10 ـ رسيدگي و اعلام ايام بيماري كاركنان به سازمان تأمين اجتماعي جهت دريافت حقوق ايام بيماري .
11 ـ اقدام در مورد انتقال كاركنان متقاضي به ساير واحدها و صدور تسويه حساب و ارسال پرونده آنان  پس از طي مراحل قانوني
12 ـ اقدام در مورد پرداخت كمك هزينه ازدواج و نوزاد كاركنان
13 ـ اقدام در مورد صدور گواهي اشتغال كاركنان به مراجع ذيربط بر حسب تقاضاي آنان. براساس بخشنامه سازمان مركزي
14 ـ اقدام در مورد اجراي تصميمات كميته تخلفات اداري كاركنان برحسب مورد ( انتقال ـ اخراج ـ جابجائي)
15 ـ اقدام در مورد صدور تسويه حساب پرسنل متوفي ـ اخراجي ـ بازنشسته و صدور حكم خروج از خدمت
16 ـ اقدام در مورد تهيه و تنظيم ليست اسامي كاركنان واجد شرايط جهت دريافت بن شش ماهه و غيره .
17 ـ اقدام در مورد تهيه و تنظيم ليست اسامي كاركنان واجد شرايط جهت در يافت لباس كار سالانه
18 ـ اقدام در مورد تهيه و تنظيم ليست اسامي كاركنان واجد شرايط پس از تائيد معاونت مربوطه و رياست واحدجهت در يافت كارائي.
19 ـ ثبت مرخصي استفاده شده كاركنان ( ساعتي ـ روزانه ) و مرخصي استعلاجي آنان در كارتكس مربوطه
20 ـ محاسبه مرخصي استفاده شده كاركنان در پايان هر سال با كسر مرخصي استحقاقي سالانه و انتقال مانده به كارتكس سال بعد.
21 ـ صدور حكم كاهش حق مسكن كاركنانيكه از وام خريد مسكن بهره مند ميگردند.
22 ـ اقدام لازم در مورد تشكيل پرونده كاركنان و اعضاء هيأت علمي بمنظور استفاده از طرح بيمه مازاد دانشگاه    آزاد اسلامي
23- اقدام به صدور گواهي حقوق جهت كاركنان براي ضمانت وام بانكي حداكثر چهار مورد درسال
24- اقدام به خلاصه نويسي پرونده ها - بايگاني مكاتبات و دستورالعمل هاي سازمان مركزي 
 
 
مدير امور اداري
اطلاعیه‌های امور اداری
بيشتر