تلفن‌خانه‌ی مركزی و نشانی
بخش‌های اداری
پیش‌شماره‌ی سبزوار: ۰۵۱

تلفن اصلی (اپراتور)
۴۱۴۴۲۰۰۰
۴۴۶۴۶۸۱۰
نمابر
۴۴۶۴۷۵۱۳
  امور ثبت نام
۴۱۴۴۲۳۰۸
۴۱۴۴۲۳۰۹
۴۱۴۴۲۳۲۹
۴۱۴۴۲۳۳۶
۴۴۶۵۰۱۲۵
 صندوق رفاه
۴۱۴۴۲۲۰۵
۴۱۴۴۲۲۰۶
۴۱۴۴۲۲۰۷
تحصیلات تكمیلی
۴۱۴۴۲۲۳۹
۴۱۴۴۲۲۴۰
۴۱۴۴۲۲۴۱
۴۴۶۵۵۲۳۶
امور شهریه
۴۱۴۴۲۲۳۰

مدیر مالی
۴۱۴۴۲۲۶۶
۴۴۶۵۰۱۱۶

مدیر آموزش
۴۱۴۴۲۲۲۳
۴۴۶۴۷۲۸۷ 
فارغ‌التحصیلان
۴۱۴۴۲۳۲۳
۴۱۴۴۲۳۳۱
۴۱۴۴۲۳۲۱
معاون دانشجویی
۴۱۴۴۲۳۰۴
۴۴۶۴۸۹۰۳
 معاون آموزش
۴۱۴۴۲۳۳۰
۴۴۶۴۵۱۳۹
 نقل و انتقال‌ها 
۴۱۴۴۲۳۱۰
۴۱۴۴۲۳۱۱
 
       

انتهای بلوار دكتر سیادتی، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی

میدان دكتر شریعتی، میدان دانشگاه، ساختمان تحصیلات تكمیلی و علوم پزشكی