صفحهٔ اصلي
علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی
جلوه هاي صبر در شعر فارسي ( تا قرن نهم هجري قمري )
زهرا اردكاني؛ استاد راهنما: دكتر محمد علوی مقدم؛ استاد مشاور: دكتر احمد كرابی.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي زبان و ادبیات فارسی، 1391.    جزئيات بيشتر >>
تناقض گويي در بيان نكات تربيتي در بوستان وگلستان
سيدمجتبي اشرفي؛ استاد راهنما: دكتر محمد علوی مقدم؛ استاد مشاور: دكتر ابوالقاسم رحیمی.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي زبان و ادبیات فارسی، 1391.    جزئيات بيشتر >>
تصوير گري در شعر كودك و نوجوان
عارفه بكری؛ استاد راهنما: دكتر ابوالقاسم امیر احمدی؛ استاد مشاور: دكتر علی عشقی سردهی.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي زبان و ادبیات فارسی، 1390.    جزئيات بيشتر >>
بررسي انديشه در اشعار نيما يوشيج و سهراب سپهري
پرویز اكبری مزینان؛ استاد راهنما: دكتر احمد كرابی؛ استاد مشاور: دكتر علی عشقی سردهی.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي زبان و ادبیات فارسی، 1390.    جزئيات بيشتر >>
سيماي زن در آثار سه عارف نامدار سنايي ، عطار و مولوي
زهره دلبری؛ استاد راهنما: دكتر احمد كرابی؛ استاد مشاور: دكتر علی عشقی سردهی.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي زبان و ادبیات فارسی، 1390.    جزئيات بيشتر >>
شخصيّت پردازي در رمان مدار صفر درجه‌ي احمد محمود
الهه خلیلی پور؛ استاد راهنما: دكتر ابوالقاسم امیر احمدی؛ استاد مشاور: دكتر احمد كرابی.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي زبان و ادبیات فارسی، 1390.    جزئيات بيشتر >>
آموزه هاي اخلاقي در شعر نظامي
مهری فیاضی؛ استاد راهنما: دكتر علی عشقی سردهی؛ استاد مشاور: دكتر ابوالقاسم امیر احمدی.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي زبان و ادبیات فارسی، 1390.    جزئيات بيشتر >>
تطبيق مضامين شعري محتشم كاشاني و كليم همداني
علی اكبرزاده؛ استاد راهنما: دكتر علی تسنیمی؛ استاد مشاور: دكتر احمد كرابی.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي زبان و ادبیات فارسی، 1390.    جزئيات بيشتر >>
جلوه هاي دعا در نظم فارسي تا قرن نهم هجري
سمیه عزتی؛ استاد راهنما: دكتر ابوالقاسم امیر احمدی؛ استاد مشاور: دكتر احمد كرابی.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي زبان و ادبیات فارسی، 1390.    جزئيات بيشتر >>
تجلي دين و دين مداري در ديوان ناصر خسرو
محبوبه فخریه؛ استاد راهنما: دكتر علی عشقی سردهی؛ استاد مشاور: دكتر ابوالقاسم امیر احمدی.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي زبان و ادبیات فارسی، 1390.    جزئيات بيشتر >>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...