صفحه اصلي
مديران دانشگاه
تقی علی‌محمدی
مدیر حراست
سیداحمد حسینی
مشاور امور حقوقی
رضا دیهیم
مدیر امور آموزش
علی‌اكبر شفیعی
مدیر روابط عمومی
ریاست
رضا بازقندی
مدیر امور مالی
باقر مهذبی
مدیر امور پژوهش و فنّاوری
حمیدرضا فخاری
مدیر امور دانشجویی
مهندس سعید نوروزیان
مدیر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات
حسن بیهقی‌پور
مدیر اُمور اداری
1