صفحهٔ اصلي
گفتار
ليگ شناي بانوان با چند ركورد ملي.مرحله پاياني سومين دوره رقابت هاي شناي باشگاه هاي بانوان كه در استخر ورزشگاه آزادي تهران بر گزار مي شود ، جابجايي 2 ركورد ملي و 6 ركورد ملي رده هاي مختلف سني را همراه داشت 0
به گزارش واحد مركزي خبر، در نخستين روز اين مسابقات خانم پيمانه عمرو شناگر 16ساله و ملي پوش تيم فولاد مباركه 2 ركورد ملي را براي ايران ثبت كرد 0 وي در 400 متر آزاد با زمان 5 دقيقه و 4 ثانيه و سه صدم ثانيه ضمن كسب مقام قهرمانيركورد قبلي را كه با 5 دقيقه و شش ثانيه و 7 صدم ثانيه متعلق به سحر توسلي بود را به ميزان 2 ثانيه و 4 صدم ثانيه بهبود بخشيد 0
اين شناگر همچنين در ماده 800 متر آزاد هم ركورد شكني كرد و با 10 دقيقه و 33 ثانيه و 93 صدم ثانيه ركورد پيشين را كه با زمان 10 دقيقه و 35 ثانيه و 98 صدم ثانيه از آن سحر توسلي بود؛ به ميزان 2 ثانيه و 5 صدم ثانيه كاهش داد 0
براساس اعلام فدراسيون شنا در اين رقابت ها همچنين 6 ركورد ملي در رده هاي سني نيز بدست آمد كه طي آن در 200 متر كرال پشت سارينا اشتياقي شناگر ذوب آهن ركورد 2/45/10 دقيقه را در رده سني 13- 14 سال ثبت كرد 0
پيمانه عمرو شناگر تيم فولاد در 400 متر آزاد رده سني 15- 17 سال هم با زمان 5 دقيقه 4 ثانيه و سه صدم ثانيه براي خود ركورد جديدي ثبت كرد و كيميا اميري از تيم نفت تهران نيز در شناي 400 متر آزاد رده سني 11- 12 سال با زمان 5/20/10 دقيقه به ركورد جديدي دست يافت 0
مهردخت اكبري هم از نفت تهران در شناي 400 متر مختلط انفرادي رده سني 13- 14 سال با ركورد 5/49/97 دقيقه ؛ ارغوان تيموري از تيم ذوب آهن اصفهان در رده سني 8-10 سال شناي 50 متر كرال پشت با زمان 39 ثانيه و 93 صدم ثانيه و تيم 4 در 100 متر مختلط تيمي فولاد مباركه در رده سني 17- 15 سال با ثبت زمان چهار دقيقه و 58 ثانيه و 22 صدم ثانيه براي شناي بانوان كشور ركورد هاي جديدي ثبت كردند 0 اما در اين مسابقات كه امشب به پايان مي رسد اسامي افراد نخست مواد مختلف به تر تيب زير مي باشند :
شناي 100 متر آزاد: فرانك بني حسن از داماش تهران
در 50 متر كرال پشت : فرناز نيكو فريد از داماش تهران
200 متر پروانه : مينا ناصري از نفت تهران
4 در 100 متر مختلط تيمي : فولاد مباركه (نرجس موسوي ؛ دنيا حسيني ؛ شيما عبد شنطيايي و پيمانه عمرو)
شناي 200 متركرال پشت : شكوفه صادقي پناه از داماش تهران
در شناي 50 متر آزاد :الناز بهرامي از فولاد مباركه
در 200 متر قورباغه: دنيا حسيني از فولاد مباركه
در شناهاي 400و 800 متر آزاد پيمانه عمرو از فولاد مباركه سپاهان
رقابت هاي 10 ماده دوم اين مسابقات امشب به پايان مي رسد 0