صفحهٔ اصلي
گفتار
ورزش احتمال مرگ بر اثر ابتلا به سرطان روده را كاهش مي دهد .پژوهشگران دریافتند ورزش احتمال مرگ بر اثر ابتلا به سرطان روده را كاهش می دهد.
كاتلین وولین و همكارانش ، از پژوهشگران دانشكده پزشكی دانشگاه واشنگتن با بررسی صد و پنجاه هزار زن و مرد، میزان فعالیت جسمی آنها را از سال هزار و نهصد و هشتاد و دو تا هزار و نهصد و نود و هفت ارزیابی كردند.
در این بررسی شمار افرادی كه از سال هزار و نهصد و نود و هشت تا دو هزار و پنج مبتلا به سرطان روده شدند و همچنین تعداد تلفات ناشی از ابتلا به این بیماری در همان دوره نیز ارزیابی شد. به گزارش یونایتدپرس، نتایج این بررسی كه در نشریه quotation mark همه گیرشناسی سرطان quotation mark نشان داد افرادی كه دستكم ده سال مرتب ورزش كرده بودند، كمترین میزان احتمال مرگ بر اثر سرطان روده را داشتند. به موجب این بررسی، افرادی كه همیشه تحرك دارند در مقایسه با افراد كم تحرك، كمتر در معرض خطر مرگ بر اثر ابتلا به سرطان روده هستند.
واحدمركزی خبر