صفحهٔ اصلي
گفتار
در روز 15 دقیقه ورزش كنید.در گذشته دستورالعمل‌های تناسب اندام آمریكا پیشنهاد می‌كردند كه انجام حركات ورزشی، حداقل به مدت 30 دقیقه در روز و 5 روز در هفته لازم است اما امروزه و با انجام مطالعات بیشتر، شواهد به طور فزاینده‌ای پیشنهاد می‌كنند كه حتی نیمی از این زمان نیز می‌تواند سال‌های بیشتری به عمر شما اضافه كند.
این زمان ورزش كردن با شدت متوسط ( 92 دقیقه در هفته) باید همراه با انجام ورزش‌های قدرتی هم باشد. در واقع نتایج مطالعه‌های جدید حاكی از آن است كه همین مقدار ورزش ، ۳ سال به سال‌های امید به زندگی افراد می‌افزاید و نسبت به زندگی افرادی كه متحرك نیستند، باعث كاهش 14 درصدی در خطر مرگ افراد به هر علتی خواهد شد.
این مطالعه همچنین اضافه می‌كند كه هر 15 دقیقه ورزش اضافی در روز( تا 100 دقیقه در روز) خطر مرگ را تا 4 درصدبیشتر( برای هر 15 دقیقه) كم می‌كند. به طوری كه با 30 دقیقه ورزش در روز، 4 سال بیشتر به عمر خود خواهید افزود.
محققان این مطالعه كه 400 هزار نفر رادر تایوان مورد بررسی قرار داده‌اند، تاكید می‌كنند كه در 15 سال 
گذشته ، قانون طلایی 30 دقیقه ورزش در روز، برای 5 روز یا بیشتر در هفته حاكم بوده اما اكنون مشخص شده كه نیمی از این زمان نیز می‌تواند بسیارمفید و كارآمد باشد.
Health Time