صفحهٔ اصلي
گفتار
دو نیاز اساسی سالمندان
سالمندان از منزوی و طرد شدن، مزاحم بودن و مورد محبت و تایید و پذیرش قرار نگرفتن، واهمه دارند.هر سالمندی برای اینكه بتواند نیازهای خود را برطرف كند، باید سلامت جسمی و مثبت اندیشی كافی داشته باشد. تجسم منفی دورنما و این ذهنیت كه روزی زمین‌گیر و از پاافتاده خواهم شد، صحیح نیست. هر سالمند باید با تغذیه‌ و تحرك كافی، سلامت جسمی خود را حفظ و با برقراری روابط اجتماعی ودوستی با همسالان، سعی كند خلا‌های موجود را به نحوی پركند. با بالارفتن سن، افراد ناگزیر دچار ضعف‌هایی می‌شوند و نگرانی‌هایی دارند كه كاملا طبیعی است. هر سالمند دونیاز اساسی دارد كه جوان‌تر‌ها باید به آنها توجه كنند.
۱- مورد پذیرش قرار گرفتن:
سالمندان دوست دارند اطرافیان آنها را بپذیرند ومورد محبت قرار بگیرند. معاشرت، مسافرت، هم صحبت شدن ، میهمانی رفتن و به نوعی مشاركت داده شدن در روابط از نیازهای اساسی هر فرد سالمندی است. سالمندان از منزوی وطر شدن، مزاحم بودن و مورد محبت و تایید و پذیرش قرار نگرفتن، می‌ترسند.
۲- امنیت:
سالمند همیشه می‌ترسد اطرافیان در اثر یك بیماری یا ناتوانی جسمی به آنها كم توجهی كنند . ترس از نداشتن یك حامی بعد از فوت یكی از همسران در زمان از پاافتادگی در میان سالمندان ایرانی بسیار شایع است. مشاهده‌ی حمایت از سوی اطرافیان و حس امنیت می‌تواند برای سالمند آرامش بخش باشد. اگر سالمندی پشتیبانی مالی خوبی نداشته باشد، ناامنی اقتصادی می‌تواند به سایر موارد اضافه شود.
دكتر سید ابوالقاسم مهری نژاد
عضوهیات علمی دانشگاه الزهرا