صفحهٔ اصلي
گفتار
ثبت 8 ركورد ملي در ليگ برتر شنا .مرحله چهارم و پاياني ششمين دوره رقابت هاي شناي باشگاه هاي برتر با جابجايي 8 ركورد ملي به انجام رسيد 0
به گزارش واحد مركزي خبر، در اين رقابتها پاشا وحدتي ملي پوش 20 ساله تيم موجهاي آبي مشهد موفق شد حد نصاب جديد 61/23 ثانيه را در شناي 50 متر آزاد رده سني عموم به نام خود ثبت كند ( ركورد پيشين اين ماده متعلق به محمد بيداريان با زمان 67/23 ثانيه در مسابقات آزادكرواسي خرداد 87 بود كه به ميزان 6 صدم ثانيه كاهش يافت ).
در رقابتهاي دور نخست دو ركورد ملي رده سني هم ثبت شد و آرين عليايي شناگر تيم تربيت بدني فارس ركورد جديد 12/53/4 دقيقه را در دو 400 متر آزاد رده سني 12-11 سال به نام خود ثبت كرد. و رهام پيرواني شناگر تربيت بدني فارس در 200 متر كرال پشت رده سني 12-11 سال كورد جديد 61/38/2 را براي ايران بدست آورد.
در رقابتهاي دور دوم وبا درخواست ركورد گيري دو ركورد ملي در رده سني 11-12 سال بدست آمد:در ماده 4در 100 متر مختلط تيمي تيم منتخب11-12 سال كشور(رهام پيرواني،محمد رضا اسكندري،كامياب كريمي وآرين عليايي)ركورد جديد 47/59/04 دقيقه را ثبت كردند و ركورد پيشين اين ماده را كه متعلق به تيم منتخب كشور(خوش خطي،نتاج،جلالي وطلوعي-اسفند83(49/03/05 دقيقه)بود به ميزان4 ثانيه و2 صدم ثانيه كاهش دهند،رهام پيرواني در همين ماده به عنوان نخستين شناگر به عنوان اولين شناگر شروع كننده (طبق قانون ركورد قابل قبول است)موفق به ثبت ركورد جديد 58/13/01 دقيقه در 100 متر كرال پشت شد ،ركورد پيشين اين ماده هم متعلق به هومن رياحي(00/14/01 دقيقه) بود كه به ميزان 42 صدم ثانيه كاهش داد.
در مسابقات 5 ماده سوم مرحله چهارم هم يك درخواست ركوردگيري و ثبت حد نصاب به كميته فني ليگ ارائه شد كه با جابجايي ركورد ملي رده سني 11-12 سال همراه بود.
در شناي 4 در 100 متر آزاد تيمي ؛ تيم منتخب كشور مركب از ( آرين عليايي ، رهام پيرواني و كامياب كريمي) ركورد جديد 36/27/4 را ثبت كردند.
ركورد پيشين اين ماده متعلق به تيم منتخب كشور ( عماد طلوعي ، احمد رضا جلالي ، امير حسين كاوياني و صمد خوش خطي) كه در ركورد گيري سال 83 بود كه به ميزان 3 ثانيه و 61 صدم ثانيه كاهش يافت.
در 5 ماده پاياني 2 ركورد ملي جابجا شد كه طي آن در ماده 200 متر مختلط انفرادي ودر رده سني جوانان17-15 سال احمد رضا جلالي شناگر تيم نفت اميديه موفق شد با زمان75/16/02 دقيقه ركود پيشين خود وكشور را (82/16/02 دقيقه(مرحله دوم ليگ شناآذر87)به ميزان7صدم ثانيه بهبود بخشد،همچنين در ماده100متر پروانه ودر رده سني 11-12 سال كامياب كريمي شناگر تيم البرز كرج موفق شد با زمان13/08/01 دقيقه ركود پيشين كشور(42/11/08 دقيقه )كه متعلق به خودش بود رابه ميزان 3ثانيه و29 صدم ثانيه بهبود بخشيد.