صفحهٔ اصلي
گفتار
استفاده از روش اسب درماني براي بيماران مبتلا به فلج مغزي و ضعف عضلاني .
پژوهشگران دانشگاه صنعتي اميركبير با محاسبه و مدل سازي يكي از عضلات اصلي لگن، روش اسب درماني را به شكل رياضي تحليل و آزمايش كردند.پژوهشگران دانشگاه صنعتي اميركبير با محاسبه و مدل سازي يكي از عضلات اصلي لگن، روش اسب درماني را به شكل رياضي تحليل و آزمايش كردند.
پژوهشگر اين طرح در مصاحبه با خبرنگار ما،‌اسب درماني (هيپوتراپي) را روشي مطلوب براي بازتواني بيان كرد و گفت:‌در اين شيوه شباهت بين حركت راه رفتن اسب و راه رفتن انسان، ترتيب پذيري و هوش اسب در پذيرفتن و اجراي فرامين مربي و برقراري ارتباط رواني بيمار و اسب اثر سودمندتري در مقايسه با ابزارهاي عادي توانبخشي دارد.
عليرضا رحيمي افزود: اين روش سال هاست در كشورهاي صنعتي به كار گرفته شده است ولي محاسبات رياضي و مدل سازي آن انجام نشده بود.
وي گفت:در چارچوب پايان نامه دكتراي مهندسي پزشكي و با همكاري دانشگاه علوم پزشكي كاشان، قصد ما اين بود كه علاوه بر معرفي اين رشته درماني، مباني رياضي آن را نيز به دست بياوريم.
پژوهشگر طرح ، اسب سواري با نظارت و هدايت گروه پزشكي را جايگزين راه رفتن عادي خواند و گفت: در اين روش سيستم عصبي، عضلاني بيماران دوباره فعال مي شود و عملكرد طبيعي خود را به دست مي آورد.
رحيمي اضافه كرد:در اين روش همچنين بخش هايي كه فعاليت خود را از دست داده اند، وظايف خود را به بخش هاي سالم واگذار مي كنند.
وي ادامه داد: بررسي ها نشان مي دهد حدود 45 نوع بيماري كه درمان بيشتر آنها دشوار است، به اسب درماني جواب مي دهد.
رحيمي تصريح كرد: بازتواني بيماران به اين دليل اهميت بيشتري پيدا مي كند كه ضعف حركتي به تدريج به بيماري هاي ديگري نظير تغيير شكل اندام ها، مشكلات گوارشي، عصبي و اعصاب و روان منجر مي شود.
اين روش پس از طي مراحل رياضي و مدل سازي طي دو سال در يك بيمار آزمايش شده است و محققان درصدند تا با افزايش نمونه هاي مورد بررسي و جمع بندي نتايج، زمينه آموزش گروه درمانگر و تاسيس و راه اندازي اين روش درماني را در كشور فراهم شود.
اين پژوهش در رساله دكتراي مهندسي پزشكي در دانشگاه صنعتي اميركبير و با راهنمايي دكتر احمدرضا عرشي و دكتر مصطفي رستمي انجام شده است.
شبكه‌خبر