صفحهٔ اصلي
گفتار
اولیای مدرسه ای كه دانش آموز دیابتی دارد اطلاعات خود را ازچه منبعی افزایش دهند؟
مهم ترین اطلاعات را در مورد دیابت می توان از والدین كسب كرد زیرا ایشان ...مهمترین اطلاعات را در مورد دیابت می توان از والدین كسب كرد زیرا ایشان برای كنترل دیابت فرزند خود، بیشترین اطلاعات را باید داشته باشند.
طبیعتا تیم بهداشتی - درمانی یا پزشك فرزندان كه تخصص شان در باره درمان دیابت كودكان و نوجوانان است آماده ارائه اطلاعات لازم به اولیای مدرسه هستند. در صورت هماهنگی با والدین دانش آموز، تیم بهداشتی - درمانی می تواند درمان دیابت را بهتر و دقیق تر توضیح دهد، برای مثال یك دانش آموز دیابتی كه تمام روز در مدرسه یا خارج از منزل حضور دارد لازم است در آن جا هم انسولین درمانی شود و سایر دانش آموزان نباید از این مسئله تعجب كنند!
علاوه بر این ، تیم بهداشتی - درمانی می تواند كمك كند كه اطلاعات بیشتری در مورد زمینه های وابسته به دیابت كسب كنند. 
برای كسب اطلاعات بیشتر در مورد دیابت، از مستندات انجمن دیابت ایران و سایت انجمن دیابت ایران می توانید استفاده كنید.
منبع: Arbeitsgemeinschaft fur Padiatrische Diabetologie 
ترجمه : شاهین رجب