صفحهٔ اصلي
گفتار
ورزش به همراه رژيم غذايي سبب كاهش وزن مي شود .سازمان پزشكی ورزشی آلمان اعلام كرد ورزش منظم به همراه رژیم غذایی مناسب به كاهش وزن افراد كمك می كند.بر اساس اعلام این سازمان، افردی كه مصمم به كاهش وزن خود هستند همچنین باید میزان كالری دریافتی خود را به طور قابل ملاحظه ای به طور مثال تا پانصد كالری در روز كاهش دهند و تنها در این صورت ورزش كردن می تواند به كاهش وزن آنها كمك كند.بر اساس این گزارش، پیاده روی به اندازه سی و دو كیلومتر در هفته و با سرعت ملایم به كاهش سه و نیم كیلویی وزن افراد در هشت ماه منجر خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری آلمان از برلین، سازمان پزشكی ورزشی همچنین آلمان اعلام كرد مطالعات دیگر نیز نشان داده است ورزش كردن بیش از هشت ساعت در هفته ورزش سبب كاهش وزن نمی شود اما در مقابل افرادی كه كمتر از دو و نیم ساعت در هفته فعالیت فیزیكی دارند سه برابر بیش از آنهایی بیش از هشت ساعت در هفته ورزش می كنند، وزن كم می كنند.
واحد مركزی خبر