صفحهٔ اصلي
گفتار
نقش كلسيم در استحكام استخوانهاي ورزشكاران .
كلسيم به استخوان هاي شما كمك ميكند تا براي ايستادگي در مقابل استرس وزن توانايي كافي داشته باشند.در افراد سالم،در استخوانها در پاسخ به ورزش كلسيم بيشتري ذخيره ميگردد و در نواحي استرس تراكم بيشتري مي يابد. بر اساس تحقيق كار شناسان ، ورزشكاران ممكن است دچار شكستگي هاي نا شي(ترك هاي كوچك در استخوان كه اكثر اوقات در قسمت پايين ساق پاها رخ ميدهند.)در اثر استرس مضاعف و يا ضعف استخوانها شوند.دريافت كلسيم ناكافي ميتواند استخوانها را ضعيف سازد و باعث شود كه حساسيت بيشتري به شكستگي هاي تلشي پيدا كنند.
در زنان ورزشكار وقتي كه يك دختر به سن بلوغ ميرسد ،توليد استرژن در بدن او نيز نقشي در تراكم استخواني او ايفا مي كند . استروژن توليد شده ، باعث افزايش برداشت كلسيم خوراكي توسط استخوانها ميشود و بدن ترتيب اثر مثبتي بر روي قدرت استخوان داشته باشد.
كمبود كلسيم داراي دو اثر كوتاه مدت و دراز مدت است، نخستين مشكل اين است كه تراكم استخواني پايين ميتواند به شكستگي هاي تلشي منجر شود.آثار دراز مدت شامل پيدايش پوكي استخوان يا استئوپوروز(استخوانهاي ترد و شكننده)در سالهاي بعدي عمر هستند.
نياز به كلسيم در مردان و زنان،ورزشكاران و غيرورزشكاران مشابه است.در صورتي كه ورزشكاران كالري مورد نياز خود را دريافت كنند،براحتي ميتوانند نياز خود را به كلسيم تأمين كنند. شيريكي از بهترين مكمل هاي كلسيم است،چرا كه علاوه بر كلسيم ،پروتئين، كربوهيدراتها ،منيزيم،فسفر،بور و ريبوفلاوين را تأمين ميكند. در بعضي وضعيت ها لازم است كه ورزشكاران جايگزيني براي شير پيدا كنند.زماني كه ورزشكاران عدم تحكل لاكتوز داشته باشند،جايگزيني آنزيمي توصيه مي شود و در صورتي كه موثر نبودند،غذاهاي پر كلسيم نظير اسفناج،كلم و گل كلم توصيه ميگردند.در مجموع تأكيد بيشتر بر روي مواد غذايي است و مكمل ها به عنوان آخرين حربه استفاده ميشوند. 
واحد مركزی خبر