صفحهٔ اصلي
گفتار
ساخت ماده كند كننده رشد سلولهاي سرطاني .
پژوهشگر مازندراني ، ماده‌ی كند كننده رشد سلول هاي سرطاني ساخت .پژوهشگر مازندراني ، ماده كند كننده رشد سلول هاي سرطاني ساخت .
عضوهيات علمي گروه بيولوژي درياي دانشگاه تربيت مدرس شعبه شهرستان نور و سازنده ايـن ماده درمصاحبه با خبرنگار ماگفت:اين ماده تركيبي كه SKC4 نام دارد درمحيط آزمايشگاهي توانسته است از 19 تا 53 درصد رشد سلولهاي سرطاني اپيتليال گردن رحم بانوان را كند كند. 
دكتر صابر خدابنده با بيان اينكه براي ساخت اين مـاده يك سـال پژوهش كرده افـزود : اين ماده تركيبي از مشتقات پوست سفره ماهيان ، پودر غضروف ، ماهي قره برون ، كوسه چانه سفيد خليج فارس و دِرِسيست آ‌رتمياي درياچه اروميه است. 
وي از ارائـه نتايج اين پـژوهش در همـايش سلولي و مولكولي SEB كـه امسال در گـلاسكو اسكاتلند برگزار مي شود خبر داد . 

دكتر خـدابنده استخراج مواد ضـد استرسي از آبزيان با همكاري بخش اپي ژنتيك پژوهشكده صارم تهران و بخش سلولي و مولكولي دانشگاه مونت پليه فرانسه را از ديگر برنامه هاي پژوهشي اش بيان كرد .
آقاي خدابنده داراي مـدرك دكتراي اكـوفيزپولوژي از دانشگـاه مونت پليـه فـرانسه ، فـوق دكتراي سلولي و مولكولي از دانشگاه سانت اندرس اسكاتلند و عضو هيات علمي گروه بيولوژي دريا در دانشگاه تربيت مدرس شعبه شهرستان نور است .
شبكه‌خبر