صفحهٔ اصلي
گفتار
گلستان، مقام نخست تولید سویای كشور.
كشاورزان گلستاني امسال هم مقام نخست توليد سويا در كشور را كسب كردند.كشاورزان گلستاني امسال هم مقام نخست توليد سويا در كشور را كسب كردند.
سرپرست سازمان جهاد كشاورزي استان امروز چهارشنبه به خبرنگار ماگفت امسال 115 هزارتن سويا دراستان توليد شده كه 35 هزار تن از پارسال بيشتر است.
توليد سويا امسال در گلستان درمقايسه با پارسال 43 درصد بيشتر شده است.
جعفري گفت كشاورزان گلستاني با 37درصد سطح زيركشت سوياي كشور، بيش از 65 درصد سوياي ايران را توليد مي كنند.
وي افزود:امسال كشاورزان گلستاني دربيش از 55 هزار هكتار از زمين هاي كشاورزي سويا كاشته بودند .
امسال 38مركز در استان خريد سويا از كشاورزان را برعهده داشتند و براي خريد اين دانه روغني 500 ميليارد ريال‌ پرداخت كردند. 
شبكه‌‌خبر