صفحهٔ اصلي
گفتار
رقابتهاي شطرنج دانشجويان دختر دانشگاههاي آزاد در رشتدور چهارم رقابتهاي شطرنج دانشجويان دختر دانشگاههاي آزاد اسلامي كشور با معرفي تيم هاي برتر ، ديشب در رشت پايان يافت .
در پايان اين دور تيم اراك با 12 امتياز در صدر قرار گرفت . تيم تهران با 5/ 11 امتياز و اصفهان با همين امتياز و پوئن شكني كمتر به ترتيب در مكانهاي دوم و سوم قرار دارند .
در رقابتهاي شطرنج دانشجويان دختر دانشگاههاي آزاد اسلامي كشور 80 شطرنج باز از 12 واحد دانشگاهي د ر11 دور به روش سوئيسي در رشت با هم رقابت مي كنند . 
واحد مركزی خبر