صفحهٔ اصلي
گفتار
ورزش نكردن و تماشاي تلويزيون، طول عمر را كاهش مي دهد .نتایج یك پژوهش كه روز سه شنبه منتشر شد نشان داد افرادی كه هر روز اندكی ورزش می كنند از عمر طولانی تری برخوردار خواهند بود. همچنین بر اساس نتایج یك پژوهش دیگر، عمر افرادی كه به تماشای تلویزیون معتاد هستند ممكن است چند سال زودتر از سایر افراد به پایان برسد. چی پانگ ون پژوهشگر موسسه پژوهشهای ملی سلامت تایوان و جكسون پوی مان وای پژوهشگر دانشگاه ملی ورزش تایوان با مطالعه بیش از چهارصد هزار نفر در فاصله سالهای یكهزار و نهصد و نود و شش تا دو هزار و هشت به این نتایج دست پیدا كردند.

بـه گـزارش خبرگـزاری فرانسه از پاریس، بر این اساس، احتمال فوت زودهنگام - به هر علت محتمل - در میان افرادی كه در گروه (فعالیت بدنی اندك ) قرار می گیرند در مقایسه با افرادی كه از لحاظ بدنی هیچ گونه فعالیتی ندارند، چهارده درصد كمتر است.

همچنین احتمال فوت افراد گروه اول در اثر ابتلا به بیماری سرطان، در مقایسه با گروه دوم به میزان ده درصد كمتر است. در این پژوهش، افرادی در گروه ( فعالیت بدنی اندك ) قرار گرفتند كه میزان فعالیتهای ورزشی عمومی آنها در طول هفته به نود و دو دقیقه بالغ می شود.

این میزان تقریبا برابر با پانزده دقیقه در هر روز است. میزان امید به زندگی در میان افراد گروه مذكور نیز در مقایسه با افرادی كه تحرك بدنی ندارند، سه سال بیشتر است. نتایج پژوهشهای فوق نشان داد مزایای فعالیتهای ورزشی متوجه تمامی گروههای سنی است و شامل هر دو جنس مردان و زنان می شود.

میزان تاثیر این گونه فعالیتها را می توان معادل ترك سیگار دانست. همچنین پژوهشگران دانشگاه كویینزلند استرالیا اعلام كردند تماشای تلویزیون یا فیلمهای ویدیویی به مدت شش ساعت در روز می تواند میزان امید به زندگی تماشاگر را تقریبا پنج سال كاهش دهد. پژوهشگران در این مطالعه، یازده هزار بزرگسال را در استرالیا مورد بررسی قرار دادند.

بر اساس برآوردهای پژوهشگران در سال دو هزار و هشت، استرالیایی هایی كه سن آنها بیست و پنج سال یا بیشتر بود در مجموع نه میلیارد و هشتصد میلیون ساعت از زمان خود را مقابل صفحه تلویزیون سپری می كردند. بر اساس یافته های این پژوهش، هر ساعت تماشای تلویزیون در افرادی كه سن آنها بیست و پنج سال یا بیشتر است باعث می شود میزان امید به زندگی حدود بیست و دو دقیقه كاهش پیدا كند.

به عبارت دیگر، تماشای یك ساعت تلویزیون برابر با استعمال دو نخ سیگار است. بدین ترتیب فردی كه به طور متوسط روزانه شش ساعت تلویزیون تماشا می كند در مقایسه با فردی كه اصلا تلویزیون تماشا نمی كند، حدود پنج سال زودتر فوت می كند. دانشمندان اعلام كردند صرف تماشای تلویزیون باعث كاهش عمر افراد نمی شود، بلكه بی تحركی ناشی از تماشای تلویزیون است كه سلامت افراد را به خطر می اندازد و آنها را در معرض ابتلا به بیماریهایی از قبیل بیماریهای قلبی عروقی، دیابت و افزایش وزن قرار می دهد.
واحد مركزی خبر